Šipka

Připravované změny v DPH v oblasti nájmu nemovitých věcí

9. 1. 2019

Pokud vyjde v platnost připravovaná změna zákona o DPH, bude se nově za nájem považovat krom stávajícího (nájem, podnájem, pacht a podpacht) také zřízení, trvání a zánik věcného břemene zřízeného k nemovitosti v případě, že budou naplněny znaky nájmu.

Změnit by se také měl pohled na datum uskutečnění zdanitelného plnění za služby přímo související s nájmem. Nyní se za DUZP považuje datum, kdy bylo plnění uskutečněno nebo datum vystavení daňového dokladu. Po novele by se za DUZP měl považovat den, kdy se zjistí skutečná výše částky za služby přímo související s nájmem. Tato změna se ale nedotkne dodávek tepla, chladu, vody, elektřiny apod. U těchto energií se za DUZP považuje den odečtu z měřícího zařízení nebo den zjištění skutečné spotřeby.

Nájem je podle současné právní úpravy považován za osvobozené plnění bez nároku na odpočet. Pokud je ale uskutečňován mezi plátci a pro ekonomickou činnost, mohou se mezi sebou plátci domluvit, že nájem bude podléhat DPH.

Podle návrhu novely DPH by měla mít tato výjimka od roku 2021 omezení. Možnost volby, zda bude plnění osvobozeno či nikoliv, nebude v těchto případech nájmu:

 1. rodinného domu či obytného prostoru,

 2. jednotky nezahrnující jiný nebytový prostor než garáž, sklep a komora,

 3. staveb, kde minimálně 60 % plochy podlahy pronajímané stavby či její části tvoří obytné prostory,

 4. pozemku, na němž se nachází rodinný dům, obytný prostor nebo stavba v bodě 3), se kterou se tento pozemek pronajímá,

 5. práva stavby, pro které platí stejná omezení jako v bodě 4).

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.