Šipka

0 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání, když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Logo
Logo
Logo
Logo

Slovník pojmů

C
Cestovní náhrady
11. 5. 2017

Novelizace platných zákonů se od počátku roku 2014 dotkla i způsobu, jak se účtuje stravné a sazby za pohonné hmoty v případě služebních cest v tuzemsku a při cestách do zahraničních destinacích. Zákon u stravného stanovuje minimální a maximální rozpětí finančního refundace pracovních cest, a to jak pro podniky soukromé, tak pro pracovníky státních firem….

Číst více
D
Daň darovací
11. 5. 2017

Darovací daň se platí v případě nabytí majetku darováním. V současné době je tato daň legislativně ošetřena v zákonném opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Dary se označují termínem “bezúplatná plnění”. Tuto daň platí obvykle příjemce daru. Výjimkou jsou obdarovaní jedinci s trvalým bydlištěm na území České republiky, kteří dostali něco od člověka sídlícího v zahraničí. V tom případě platí…

Číst více
Daň dědická
11. 5. 2017

Dědická daň může přinést jak zisky, tak dluhy. Díky současné legislativě přináší naštěstí co možná nejméně starostí. K 1. lednu 2014 přestal platit starý zákon a byl nahrazen opatřením Senátu č. 3440/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Tím byla daň dědická prakticky zrušena, protože…

Číst více
Daň z nabytí nemovitých věcí
11. 5. 2017

Povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí vzniká v momentě zakoupení domu, pozemku nebo jiné nemovitosti. Neplatí ji ovšem nový majitel, jak by se dalo očekávat, ale osoba, která nemovitost prodává. Kupující se nicméně stává ručitelem a v případě, že by daň nebyla včas a ve stanovené výši zaplacena, bude finanční úřad vymáhat platbu na novém majiteli. Zákon…

Číst více
Daň z nemovitosti
11. 5. 2017

Tato majetková daň, nazývaná také daň z nemovitých věcí, není příjmem státní pokladny, ale finance z ní plynoucí jdou do městských a obecních rozpočtů. Platbu této daně zavádí a ošetřuje Zákon č. 338/1992 Sb. Zdaňovány jsou pozemky, stavby a bytové jednotky pokud se tyto nachází v České republice a jsou zavedeny v katastru nemovitostí České…

Číst více
Daň z příjmů
11. 5. 2017

Tuto daň platí každá osoba, která na území tohoto státu vykonává nějakou ekonomickou aktivitu. Dani z příjmů podléhají ty osoby, které jsou v ČR přihlášeny k trvalému nebo dočasnému pobytu, přičemž dočasný pobyt trvá alespoň 183 dnů v kalendářním roce. Daň z příjmů se počítá jako 15cti procentní část ze základu daně. V tomto základu…

Číst více
Daň z příjmů fyzických osob
11. 5. 2017

Tato daň patří mezi daně přímé. Legislativně je upravena zákonem č. 586/1992 Sb o daních. Tento zákon v paragrafu tři tohoto zákona definuje, co vše je předmětem daně z příjmů fyzických osob. Tato definice je vyjmenovává v paragrafech 6 až 8. V dalších paragrafech jsou také zmiňovány příjmy, které se nedaní. Míněny jsou například příjmy…

Číst více
Dan z příjmů právnických osob
11. 5. 2017

Daň z příjmů musí podávat nejen jednotlivci, ale také právnické osoby, jako jsou firmy či sdružení. Přiznání k dani z příjmů právnických osob musí podávat každá právnická osoba. Do této kategorie spadají společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), akciové společnosti (a.s.), veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), komanditní společnosti (k.s.) a neziskové organizace (n.o.). Povinnost vzniká výše uvedeným jen v případě, že v daném…

Číst více
Daň z příjmů pro OSVČ
5. 12. 2017

OSVČ je zkratka, která se používá pro osobu samostatně výdělečně činnou. Daňový systém tuto zkratku definuje jako fyzickou osobu, která má své vlastní příjmy, tedy podnikatele nebo živnostníka, který podniká za účelem zisku. Podávat daňové přiznání k dani z příjmů musí OSVČ každoročně pokud má příjmy z podnikání. Platí se i v případě, že je v daném roce podnikání dané…

Číst více
Daň z příjmů u studentů a rodičů na rodičovské dovolené
5. 12. 2017

Daň z příjmů se za určitých podmínek nevyhne ani studentům od 15 let věku a rodičům na rodičovské dovolené. Podávat přiznání k dani z příjmů musí ti studenti či rodiče, kteří mají příjmy z podnikání vyšší než 15 000 korun. Pokud navíc mají i příjmy ze zaměstnání, podává se přiznání už při výdělku vyšším než 6000 korun. Takové podnikání se…

Číst více
Daň z příjmů u zaměstnanců
5. 12. 2017

Jaký je postup pro podávání daňového přiznání k dani z příjmů, pokud jste zaměstnanec? Přiznání k dani z příjmů musí podat každý zaměstnanec, který nepodepsal v zaměstnání prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Dále také každý kdo měl během roku souběžně dvě a více zaměstnání, což se vztahuje i na dohody o provedení práce…

Číst více
Dan z příjmů ze zahraničí
11. 5. 2017

Daňoví poplatníci České republiky, kteří mají příjmy i odjinud než z tuzemska, musí i z těchto příjmů odvést příslušnou daň. O těchto příjmech existuje mezinárodní smlouva o dvojím zdanění, díky které se vyhnete platbě dvojí daně z jednoho příjmu. Přiznání těchto příjmů je nicméně komplikovanější a vyžaduje pečlivou kontrolu a více kroků, než danění klasických tuzemských příjmů. Poplatník…

Číst více
Daň ze mzdy
11. 5. 2017

Daň ze mzdy je součástí příjmových financí státu, ze kterých se hradí chod státní administrativy a dalších složek, kterými je stát jako mocenský celek definován, uplatňován a vynucován. Zaměstnavatel je povinen odvádět státu daň ze mzdového příjmu svých zaměstnanců v souladu se Zákonem o dani z příjmů fyzických osob. Ta je v ČR určena jako…

Číst více
Daně
11. 5. 2017

Daně rozdělujeme na pravidelně vybírané a jednorázově. První typ daní se platí v pravidelných, předem stanovených časových lhůtách. Příkladem je daň z příjmu. Jednorázové daně jsou většinou splatné z nějaké určité příčiny, jejíž naplnění podléhá zdanění. Takovou daní je například daň z převodu nemovitosti. Existují i mimořádné daně, které může stát prostřednictvím vlády vyhlásit za…

Číst více
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
13. 12. 2021

Poplatní má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící ve společně hospodařící domácnosti ve výši: 15 204 Kč ročně na jedno dítě, 22 320 Kč ročně na druhé dítě, 27 840 Kč rodně na třetí a každé další dítě. Pokud je dítěti přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek. Za vyživované dítě poplatníka…

Číst více
Dobrovolný plátce DPH
11. 5. 2017

Podle zákona jsou povinni platit daň z přidané hodnoty neboli DPH podnikatelé, kteří měli obrat za 12 nebo i méně po sobě následujících kalendářních měsíců vyšší než jeden milion korun (od roku 2023 by se hranice měla zvýšit na 2 miliony korun), dále podnikatelé, kteří jsou členy sdružení, v němž alespoň jeden člen je plátcem…

Číst více
DPH – Daň z přidané hodnoty
11. 5. 2017

Daň z přidané hodnoty je v podstatě rozdíl vstupní daně DPH a výstupní DPH a týká se procesu, který u daného subjektu prošel zhodnocením. Daň z přidané hodnoty lze platit dobrovolně i povinně. Dobrovolný plátce, ať už fyzická nebo právnická osoba, vykonávající podnikatelskou činnost na našem území se může nechat dobrovolně zaregistrovat, pokud by to pro…

Číst více
Druhy důchodů
11. 5. 2017

Kromě starobních důchodů existují v České republice ještě další tři druhy těchto finančních požitků. Jsou to důchody pro invalidy, důchody vdovecké a vdovské a důchody pro sirotky. Výpočet jednotlivých typů důchodů má své odlišnosti, nicméně každý z nich je počítán jako součet procentní a základní výměry důchodu. Krom toho může pojištěnec požádat také o předčasný…

Číst více
J
Jaké povinnosti mají plátci DPH
11. 5. 2017

Daň z přidané hodnoty neboli zkráceně DPH představuje daň z rozdílu vstupů a výstupů, což lze chápat jako hrubou marži. Tento rozdíl je hodnota, kterou příjemce produktu či zboží k ceně přidá vlastním přičiněním, tedy „přidaná“ hodnota. Ale protože produkt je u vstupu už zatížen daní, pro podnikatele představuje DPH rozdíl mezí vstupní daní a…

Číst více
K
Koeficient DPH
11. 5. 2017

Při výpočtu DPH pozor na správný koeficient Posteskla si jedna účetní, že kvůli změnám v DPH, s nimiž přicházejí poslanci prakticky každý rok, si připadá jako studentka, která se musí pořád učit něčemu novému. Změny DPH ovlivňují nejen účetní programy, které se musí přizpůsobovat názvům daní nejen v Česku ale i v ostatních státech Evropské…

Číst více
Kontrolní hlášení k DPH
11. 5. 2017

Kontrolní hlášení k DPH je součástí zákonem povinně stanoveného, či dobrovolně přihlášeného vyplňování daňového přiznání k DPH. Kontrolní hlášení podávají plátci DPH, jak povinní, tak dobrovolní, nebo osoby identifikované k dani. Více o těchto podmínkách v článku o platbě DPH. Právnické osoby ho platí každý měsíc, bez ohledu na období pro podání přiznání k DPH. Fyzické osoby ho podávají podle…

Číst více
M
Majetkové daně
11. 5. 2017

Majetkové daně jsou soubor doplňkových plateb, které pomáhají naplňovat příjmy státu. Pod tento název spadají dědické daně, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitostí a také silniční daně. Pro státní pokladnu jsou důležitým zdrojem příjmů hlavě z důvodu pravidelných a opakujících se plateb od daňových poplatníků. Majetkové daně jsou odvislé od ocenění nebo stanovení…

Číst více
N
Nemocenská a náhrada mzdy
11. 5. 2017

Systém nemocenského pojištění v České republice umožňuje čerpat v případě onemocnění pojištěnce nemocenské dávky ve prospěch nemocného. Ty pomohou snížit nepříznivý dopad na životní úroveň pojištěnce a jeho rodiny především v případě dlouhodobého onemocnění. Část peněz, které byly vloženy do systému pojištění, se tak zaměstnanci, živnostníkovi, nebo prostě platícímu pojištěnci vrací zpátky jako záchranný finanční…

Číst více
O
OSVČ
11. 5. 2017

Tato zkratka označuje osobu samostatně výdělečně činnou. Tento termín je v našem daňovém, zdravotním a sociálním systému jasně definován. Označuje fyzickou osobu, která má své vlastní příjmy například z pronájmu, služeb, prodeje, zemědělské činnosti, umělecké činnosti atd. Není podmínkou, aby OSVČ svou výdělečnou činnost prováděla pouze na plný úvazek a jako hlavní pracovní činnost. Pokud…

Číst více
Ověření plátce DPH
11. 5. 2017

Plátce nemá jen povinnost přiznávat a platit daň z přidané hodnoty, ale zákon mu také uložil povinnost starat se o ověření plátce DPH. Pokud si tedy plátce DPH neověří obchodního partnera, zda je spolehlivým plátcem DPH, může se mu stát, že za něho odpovědnost převezme a v krajním případě za něho DPH zaplatí. Pravidla pro…

Číst více
P
Podpora v nezaměstnanosti
11. 5. 2017

Registrovaný uchazeč o zaměstnání, pokud již nevyčerpal maximální délku tzv. podpůrčí doby, může dostávat podporu během hledání nového zaměstnání v délce až 6 měsíců, pokud je mu alespoň padesát let. Žadatel o podporu v nezaměstnanosti, který je věku 50 a 55 let, má nárok na podporu v délce až 8 měsíců. Pokud je tento žadatel…

Číst více
Pojištění
11. 5. 2017

Pojištění je druh ekonomického záchranného systému, který pomáhá jedinci, firmě, rodině, společnosti atd. překonat následky nemoci, úrazu, živelné pohromy, ekonomické krize a dalších nepříznivých a často neočekávaných situací a jevů. O to, aby pojištění fungovalo ke spokojenosti pojistitele i pojistníka, se starají pojišťovny, což jsou soukromé komerční společnosti. Na ně dohlíží stát prostřednictvím České národní…

Číst více
Poskytnuté dary – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO
13. 12. 2021

Poplatník si může snížit základ daně o hodnotu bezúplatných plnění, pokud jejich hodnota přesáhne 2 % základu daně nebo za zdaňovací období činí alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst 15 % základu daně. Pro zdaňovací období roku 2021 se hranice zvyšuje na 30 % základu daně. Za bezúplatná plnění se krom peněžní částky považují také…

Číst více
R
Registrace k DPH
11. 5. 2017

Plátce DPH je jak právnická osoba, tak fyzická osoba za určitých podmínek. Povinnost platit daň z přidané hodnoty musí každý podnikatel, jehož obrat za 12 nebo i méně po sobě následujících kalendářních měsíců překročil částku jeden milion korun. Podnikatel se plátcem DPH stává od začátku 2. měsíce po měsíci, v němž milionový obrat překročil. Součástí…

Číst více
S
Sazby DPH
11. 5. 2017

Sazby DPH se mění jak sezonní zboží Sazby DPH jsou jako sezonní zboží, téměř každým rokem se nyní mění. Ani letošní rok nemusí být výjimkou. Sazby DPH se změnily v roce 2012, 2013 i vloni. Poslední změna nastala v lednu 2015, když přibyla druhá snížená sazba ve výši 10 procent. Zavedení druhé snížené sazby DPH…

Číst více
Silniční daň
11. 5. 2017

Silniční daň je jednou ze souboru majetkových daní, kterou je povinován každý podnikající občan, který při výkonu svého podnikání využívá motorové vozidlo – jak osobní, tak nákladní. Platí ji ta osoba, která je v technickém průkazu uvedena jako majitel stroje. Pokud zaměstnavatel používá k podnikání soukromé auto zaměstnance, je povinen tuto daň zaplatit také. Tento finanční…

Číst více
Sleva na dani z příjmů fyzických osob za invaliditu a požíván starobního důchodu
13. 12. 2021

Poplatnici daně z příjmů fyzických osob, kterým byla přiznána invalidita, mají nárok na základní a rozšířenou slevu na dani. Základní sleva na invaliditu je ve výši 2 520 Kč má na ni nárok ten poplatník, kterému byla Přiznána invalidita prvního nebo druhého stupně a pobírá invalidní důchod. Pokud zanikne nárok na invalidní důchod z důvodu vzniku nároku na…

Číst více
Sleva na dani z příjmů fyzických osob za studium
13. 12. 2021

Poplatník si může uplatnit slevy na dani za dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let. Do 28 let si může slevu na studium uplatňovat poplatník, který se vzdělává v prezenční formě doktorského studijního programu poskytovaného vysokou školou. Nárok na slevu je pouze…

Číst více
Sleva na dani z příjmů fyzických osob za umístnění dítěte
13. 12. 2021

Výše této slevy na dani se odvíjí o prokazatelně zaplacených výdajů poplatníkem za umístnění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Vyživované dítě musí žit v poplatníkem v jedné domácnosti. Pokud dítě ve společné domácnosti vyživuje více poplatníků, slevu může uplatnit pouze jeden z nich. Sleva se uplatňuje na základě potvrzení, které vydá příslušné předškolní zařízení: mateřská škola dle školského zákona…

Číst více
Sleva na dani z příjmů fyzických osob za vyživovaného manžela/manželku
13. 12. 2021

Poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit i slevu na manžela, a to v maximální výši 24 840 Kč za zdaňovací období, pokud spolu manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti a příjem manžela za zdaňovací období nepřesahuje 68 000 Kč. Pokud je manželovi přiznán navíc průkaz ZTP/P, částka slevy se zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. Sleva…

Číst více
Sociální a zdravotní pojištění
11. 5. 2017

S nástupem roku 2014 došlo ke změnám v zákonech týkajících se sociálního a zdravotního pojištění. Novelizace byla do platné legislativy včleněna jako doprovodný zákon číslo 344/2013 Sb. Tímto způsobem bylo upraveno 41 zákonů pojednávající problematiku výběru daní a také sociální a zdravotní zabezpečení občanů. Krom toho se nové zákonné předpisy týkají i povinnosti zaměstnavatelů zavést…

Číst více
Sociální podpora
11. 5. 2017

Sociální zabezpečení v České republice je postaveno na trojpilířovém základě. Ten zahrnuje kromě sociálního pojištění také sociální podporu, sociální pomoc a s nimi související služby. Každý z pilířů tohoto systému cílí na jiné sociální případy. Pilíř sociálního pojištění obhospodařuje důchody, nemocenské dávky a dávky v nezaměstnanosti. Pilíř sociální podpory má na starosti příspěvky finanční pomoc…

Číst více
Sociální pojištění
11. 5. 2017

Každý zaměstnanec bez rozdílu je povinen platit sociální pojištění. Jak vysoké pojištění bude odvádět, rozhoduje vyměřovací základ. Ten je stanoven jako souhrn příjmů, které zaměstnanec v daném roce obdržel a ze kterých je povinen platit daň z příjmů fyzických osob. Jako minimum ročního vyměřovacího základu v roce 2014 je stanovena částka 12 971 Kč. Maximální…

Číst více
Souhrnné hlášení k DPH
5. 12. 2017

Souhrnné, stejně jako kontrolní hlášení je součástí přiznání k dani z přidané hodnoty, pokud plátce naplnil některou ze zvláštních podmínek. Podávat souhrnné hlášení musí každý, kdo měl v daném období (pro měsíční plátce je to uplynulý měsíc, pro čtvrtletní 3 měsíce) zdanitelné plnění se subjekty mimo Českou republiku. To znamená především dodání zboží osobě či subjektu, který je…

Číst více
Spotřební daně
11. 5. 2017

Spotřební daně platí státu její plátci, tedy pověřené fyzické či právnické osoby, vybírá se ale přitom od spotřebitele. Je to tedy takzvaná nepřímá daň. Vztahuje se na alkoholické a tabákové výrobky, pohonné hmoty a minerální oleje. Tato daň je častou položkou na seznamu pokusů o daňové úniky, protože se jedná o opravdu vysoké částky. U…

Číst více
V
Vrácení DPH
11. 5. 2017

Někteří plátci DPH mají špatné zkušenosti, pokud měli nárok na vrácení DPH z důvodu nadměrného odpočtu. Správce daně namísto toho, aby přeplatek daně neboli „vratku“ vrátil do 30 dnů od přiznání daně, často zvolí vytýkací řízení nebo daňovou kontrolu subjektu. Tím se prodlouží doba, kdy mohl plátce daně dostat peníze zpět. Lhůta pro vrácení DPH…

Číst více
Výpočet čisté mzdy a zálohy na daň
11. 5. 2017

Je více způsobů uzavření pracovního poměru a od toho se odvíjí i více možností zdanění a výpočtu čisté mzdy. Tento článek se zabývá klasickým, takzvaným řádným pracovním poměrem. A následně také zdaněním příjmů z takového poměru. Prvním krokem je určení čisté mzdy. Přesně bychom tuto částku mohli definovat jako množství peněž, které zaměstnanec dostane od zaměstnavatele…

Číst více
Výpočet DPH
11. 5. 2017

DPH se vypočítává ze základu daně nebo z celkové ceny včetně daně. Pro výpočet daně z přijaté hodnoty neboli DPH je důležitý základ daně. Daň z přidané hodnoty je vlastně rozdíl vstupní daně DPH a výstupní DPH, týká se procesu, který u daného subjektu prošel zhodnocením. Subjekt musel zboží nějak upravit, doplnit nebo vynaložil náklady…

Číst více
Vyúčtování zálohové a srážkové daně
5. 12. 2017

Téměř každý zaměstnavatel má zákonnou povinnost podávat vyúčtování zálohové či srážkové daně. V některých případech podává zaměstnavatel dokonce obojí. Povinnost podávat vyúčtování zálohové daně má každý zaměstnavatel, který zaměstnává lidi na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení činnosti nebo dohodu o provedení práce. Na poslední jmenované se povinnost vztahuje při odměně vyšší než 10.000 Kč nebo…

Číst více
Z
Zaměstnání
11. 5. 2017

Pokud pracovník přišel o zaměstnání, může v současné době, tj. v roce 2014 dostat maximálně 14 281 Kč. Pokud se žadatel o práci rekvalifikuje, maximální podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje na 16 005 Kč. Nutno však připomenout, že na normální podporu v nezaměstnanosti dosáhne jen ten uchazeč o zaměstnání, který u bývalého zaměstnavatele neskončil z…

Číst více
Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO
13. 12. 2021

Poplatník si může snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky, které uhradil ve zdaňovacím období odborové organizaci. Tato organizace podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Poplatník si může odečíst částku do výše 1,5 % svých zdanitelných příjmů ze závislé činnosti (ze zaměstnání). Do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy zdaňované srážkovou daní. Maximálně…

Číst více
Zaplacené příspěvky na penzijní pojištění – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO
13. 12. 2021

Poplatník si může snížit základ daně až o 24 000 Kč za příspěvky zaplacené na jeho: penzijní připojištění se stáním příspěvkem dle smlouvy mezi poplatníkem a penzijní společností; základ daně si lze snížit o částku, která se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících roku přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek, penzijní pojištění…

Číst více
Zaplacené příspěvky na životní pojištění – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO
13. 12. 2021

Od základu daně z příjmů si může poplatník odečíst pojistné, které uhradil na soukromé životní pojištění. Odečíst lze v úhrnu 24 000 Kč za rok, a to i v případě, kdy má poplatník uzavřeno více smluv na soukromé životní pojištění. Snížení základu daně o zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění je možné pří splnění podmínek. Pokud poplatník podmínky nesplňuje,…

Číst více
Zaplacené úroky z úvěru – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO
13. 12. 2021

Poplatník má možnost si snížit základ daně o částku úroků zaplacených za zdaňovací období z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, který byl sjednán za účelem financování bytových potřeb svých, druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou z manželů. Pokud se bytová potřeba současně používá i pro účely samostatně výdělečné činnosti nebo nájmu, může si…

Číst více
Zdanění mezd u pracovních činností vykonávaných mimo řádný pracovní poměr
5. 12. 2017

Kromě řádného pracovního poměru existují ještě další možnosti, jak si vydělat peníze. Těmi jsou dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce a brigáda. Liší se různými způsoby zdanění příjmů, které z těchto činností vycházejí. Dohoda o pracovní činnosti, DPČ Příjmy z dohody o pracovní činnosti se od ledna 2014 zdaňují stejně, jako příjmy z řádného pracovního poměru….

Číst více
Zdravotní pojištění
11. 5. 2017

Pokud má určitá osoba v České republice zaregistrován trvalý pobyt a v ČR pracuje ať už jako zaměstnanec, nebo jako OSVČ , je tato osoba povinna si platit zdravotní pojištění. Tento požadavek se vztahuje i na cizí státní příslušníky. Zdravotní pojištění si ale nemusí platit děti mladší osmnácti let, starobní důchodci a lidé registrovaní na…

Číst více
Změny pro výpočet DPH z celkové částky
11. 5. 2017

Změny v novele zákona o DPH, které se projevily v praxi už v lednu 2015 a některé s účinností od ledna 2016, vyvolaly nutnost úpravy výpočtů DPH i v počítačových programech. Změnil se nejen výpočet pomocí daňového základu, ale i výpočet DPH z celkové částky. V roce 2015 v České republice přibyla druhá snížení sazba…

Číst více

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.