Šipka

VÝPOČET DPH

Pro výpočet daně z přijaté hodnoty neboli DPH je důležitý základ daně. Daň z přidané hodnoty je vlastně rozdíl vstupní daně DPH a výstupní DPH, týká se procesu, který u daného subjektu prošel zhodnocením. Subjekt musel zboží nějak upravit, doplnit nebo vynaložil náklady na jeho další distribuci. Hodnota, kterou ke zboží přidal, je „přidaná“ hodnota a ta podléhá dani. Základem daně je vše, co subjekt obdržel jako úplatu za své zboží či služby včetně spotřební daně, nebo co teprve má obdržet.

Základ daně také obsahuje poplatky nebo podobná peněžitá plnění, dotace k ceně, vedlejší výdaje, například náklady na balení, přepravu, pojištění a provize, dále cenu materiálu, který má přímý vztah k poskytnuté službě, také konstrukce, materiál i zařízení, pokud jde o poskytnutí stavebních a montážních prací. To vše má význam pro výpočet DPH. Důležité je neopominout možnosti pro snížení základu daně. To se týká například slevy z ceny. Základem daně při převodu nemovité věci je i cena, za kterou by bylo možné ji pořídit ke dni plnění.

Plátci DPH mohou pro výpočet daně využít základ daně nebo celkovou částku, z níž se potom dopočítá DPH a základ daně. Existují účetní programy, které mohou využít oba způsoby zadání. Obě možnosti jsou správné, a přestože výsledek je mírně odlišný, je podle zákona správný, pokud se použily údaje na přijatém daňovém dokladu.

Daň z přidané hodnoty se vypočítává jako součin základu daně a sazby daně, respektive koeficient sazby daně. Výsledek se zaokrouhluje na celé koruny s tím, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhluje nahoru. Cena včetně daně je pak součet základu daně a vypočtené daně. Plátci DPH mohou daň vypočítat z celkové ceny, která se skládá z daňového základu a daně. Nejprve se vypočítá koeficient, kde do čitatele se dává číslo 21, 15 nebo 10 podle sazby daně, a do jmenovatele součet čísla 100 a sazby daně. Výsledným koeficientem se znásobí cena včetně daně. Výsledný údaj je daň z přidané hodnoty.

Plátci DPH, kteří dovážejí zboží z nečlenských zemí EU, vypočítávají základ daně ze součtu těchto údajů – základu pro vyměření cla, vypočteného cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud už nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla, dále vedlejších výdajů, které vznikly při dovozu do prvního místa v EU, případně spotřební daně.

Ale aby plátci DPH stále jen neplatili, stát jim dává úlevu v podobně odpočtu daně. To plátce uplatní v daňovém přiznání. Nárok na odpočet se vztahuje na nákupy, které jsou daňovými výdaji, a k nimž má daňový doklad, jenž se vztahuje k příslušnému zdaňovacímu období. To plátcům daně umožní snížit odvod finančním úřadům.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.