Šipka

Výplata podílu na zisku s.r.o. a její podmínky

18. 3. 2021

Řada společníku ve společnostech s ručením omezeným netrpělivě vyhlíží účetní závěrku za rok 2020 a často přemýšlí i o tom, zda se bude vyplácet podíl na zisku, či nikoliv. V našem článku si projdeme, kdy je možné podílu na zisku vyplatit, jaké podmínky musí být splněny a v neposlední řadě se na výplatu podílu podíváme z hlediska zdanění.

Zákon o obchodních korporacích stanovuje, že podíl na zisku je možné vyplatit buď na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Výplata může proběhnout až na základě schválení výše zmíněné účetní závěrky nejvyšším orgánem – valnou hromadou nebo rozhodnutím jediného společníka. Zisk lze rozdělit do konce účetního období, které následuje po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Podle zákona je možné mezi společníky rozdělit i jiné vlastní zdroje, což při splnění podmínek mohou být i zisky minulých let. Samozřejmostí je, že zisk se může dělit pouze mezi společníky, pokud neurčuje společenská smlouva jinak.

Částka k vyplacení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skočeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které s.r.o. tvoří podle společenské smlouvy a které může použít podle svého uvážení, snížený o příděly do těchto fondů. Stanovení této maximální částky k rozdělení ale není jediná podmínka, kterou zákon stanovuje.

Zákon zakazuje rozdělení v těchto případech:

 • k rozdělí nelze užít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje společenská smlouva, která jejich rozdělení nepřipouští,
 • u s.r.o. se nesmí rozdělit zisk nebo vlastní zdroje, pokud ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod úroveň upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle společenské smlouvy rozdělit,
 • pokud jsou v aktivech vykazované náklady na vývoj, musí se o částku neodepsaných nákladů na vývoj se snížit částka k rozdělení.

Kdyby valná hromada schválila částku k rozdělení, která nesplňuje výše zmíněné podmínky, tak toto rozhodnutí nemá právní účinky a je neplatné. Zápis z jednání valné hromady o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nemusí být notářsky ověřen.

Společnost s ručením omezeným rovněž nesmí vyplatit podíl na zisku, pokud by si touto výplatou přivodila úpadek definovaný insolvenčním zákonem.

Zákon o obchodním korporacích umožňuje s.r.o. vyplácet zálohy na podíl na zisku. Společnost tak může činit pouze na základě mezitímní účetní závěrky sestavené v průběhu účetního období. Pro stanovení záloh opět platí pravidla:

 • součet záloh na podíl na zisku nesmí být vyšší, než kolik je součet výsledku hospodaření běžného účetního období a výsledku hospodaření minulých let, jsou-li tvořeny fondy dle společenské smlouvy, tak k částkám výsledků přičteme ještě tyto fondy a odečteme příděly do nich,
 • záloha na podíl na zisku nesmí být vyplacena, pokud by si tím společnost přivodila úpadek.

Po sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky se musí posoudit, jestli výše vyplacených záloh je nižší, než dosažený zisk k rozdělení. Pokud ano, zálohy se vracet nemusí. Pokud ne, záloha na podíl musí být vrácena do 3 měsíců ode dne, když účetní závěrka byla nebo měla být schválena.

Podíly na zisku jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně 15 % vybírané srážkou. Zdaňují se i zálohy. Daň sráží vyplácející s.r.o. při výplatě nebo nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto o rozdělení zisku. S.r.o. daň odvádí svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku. Srážka daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Zároveň s.r.o. nesmí zapomenou podat roční vyúčtování srážkové daně, které se podává vždy k 1.4. následujícího kalendářního roku.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 18.3.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.