Šipka

Účetnictví, daňová evidence, procentní výdaje z příjmů nebo paušální daň. Jednu možnost si musí vybrat každá OSVČ

1. 3. 2021

Každá osoba samostatně výdělečně činná musí nějakým způsobem zachycovat svoji podnikatelskou činnosti pro účely daně z příjmů. Fakticky má 4 možnosti, jak naplnit požadavky zákona o daních z příjmů. Nejobvyklejší je vedení daňové evidence či využívání možnosti procentních výdajů z příjmů. Měně obvyklé je vedení účetnictví fyzickou osobou. Pro rok 2021 zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi být v paušálním režimu a hradit tzv. paušální daň. Nyní se pojďme podívat na každou z těchto možností podrobněji.

 • Paušální daň

Jedná se o novinku, která platí od zdaňovacího období roku 2021. Paušální daň je vlastně sloučení záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění a paušálu na daň z příjmů do jedné platby. Pro rok 2021 je paušální daň ve výši 5 469 Kč. OSVČ poplatník v paušálním režimu uhradí jednu platbu měsíčně a dále by se už neměl o nic více starat. Což bohužel zas tak pravdivé není. Problematiku paušální daně jsme rozebrali zde, v našem samostatném článku.

 • Procentní výdaje z příjmů

Jedná se o poměrně hodně využívanou možnost, kdy se jako výdaj uplatní určité procento z příjmů. Hovorově se často využívá označení paušální výdaje. Pro určité druhy příjmů zákon stanovuje určité procento, které z nich může být uznáno jako výdaj. Procentní výdaje se pohybují v rozmezí 30–80 % příjmů – podle oborů činnosti:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, maximálně lze uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání. maximálně lze uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku a s výjimkou příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu a televize plynoucích ze zdrojů na území České republiky, pokud je tento autorský příjem samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou,
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, maximálně lze uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

OSVČ musí vést evidenci příjmů a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti se samostatnou činností. Dále je vhodné, aby si FO vedla i evidenci výdajů, protože mnohdy pro ni mohou být skutečné výdaje výhodnější než ty stanovené procentem z příjmů.

 • Daňová evidence

Jedná se o naprosto nejvíce rozšířený způsob zachycení podnikatelské činnosti OSVČ. Často bývá chybně označována jednoduchým účetnictvím. Daňovou evidenci upravuje zákon o daních z příjmů a její podstatou je primární sledování daňových příjmů a daňových výdajů podle zákona o daních z příjmů. Daňová evidence je vedena tak, aby byly zabezpečeny informace o příjmech a výdajích v členění potřebném pro zjištění základu daně a dále informace o majetku a dluzích. K poslednímu dni zdaňovacího období pak poplatník zjistí skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů. O tomto vyhotoví zápis a o případné rozdíly upraví základ daně.

 • Účetnictví

Existuje opravdu minimum OSVČ, které by dobrovolně vedly účetnictví. Účetní jednotkou vedoucí účetnictví povinně se stává podle zákona o účetnictví nejčastěji ta FO:

 • která je zapsána jako podnikatel v obchodním rejstříku,
 • jejichž obrat podle zákona o DPH včetně plnění osvobozených od DPH, která nejsou součástí obratu, v rámci jedné podnikatelské činnosti přesáhl za předcházející kalendářní rok 25 milionů Kč a účetní jednotkou se stane od prvního dne kalendářního roku.

Pokud OSVČ začne vést účetnictví ať dobrovolně, nebo povinně, musí je vést minimálně po následujících 5 po sobě jdoucích účetních období. Samozřejmostí je, že fyzická osoba vedoucí účetnictví musí respektovat české účetní předpisy.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 1.3.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.