Šipka

Účetní uzávěrka versus účetní závěrka

13. 1. 2020

Jedná se o dva pojmy, které jsou často zaměňovány, a proto si je v následujícím článku objasníme, ať přesně víte, o čem Váš účetní mluví.

Účetní uzávěrka je v podstatě soubor prací, který vykonává především Vaše účetní a je spojen s uzavíráním jednotlivých účtů používaných v účetnictví. Zjišťuje se stav majetku, závazků a kapitálu účetní jednotky vedoucí účetnictví. Sestavuje se k rozvahovému dni, což je poslední den účetního období, nejčastěji 31. prosinec. K tomuto dni je potřeba, aby konečně zůstatky v účetnictví zobrazovaly stav majetku, zdrojů a výsledek hospodaření ve správné výši. Během účetní uzávěrky se musí doúčtovat všechny účetní případy vzniklé k poslednímu dni účetního období, vypočítá se a zaúčtuje hospodářský výsledek buď zisk nebo ztráta. V případě zisku je třeba stanovit ještě výši daně z příjmů a tu rovněž zaúčtovat. Poté se uzavřou všechny účetní knihy. Před samotným uzavřením účetních knih musí být zkontrolováno:

 • že jsou zaúčtovány všechny účetní případy,

 • že zůstatky na bankovních účtech a v pokladně odpovídají účetnictví,

 • že již neexistující závazky jsou zaúčtované a odepsané,

 • že je skutečně zaúčtován veškerý majetek a zásoby,

 • že jsou zaúčtovány veškeré daňové povinnosti,

 • že jsou zaúčtovány veškeré změny základního kapitálu a hospodářský výsledek a

 • že aktiva se rovnají pasivům.

Účetní závěrka pak završuje účetní uzávěrku. Jedná se o sestavení výkazů, které přesně ukáží stav účetní jednotky. Účetní závěrku podle zákona tvoří vždy 3 základní dokumenty – rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha. Dále účetní závěrku může provázet ještě přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Podle velikosti účetní jednotky dle zákona o účetnictví se pak jednotlivé dokumenty vytváří buď v plném nebo zkráceném rozsahu. Účetní jednotky se podle zákona o účetnictví dětí do 4 skupin:

 • mikro – výše aktiv maximálně 9 milionů Kč, čistý obrat max. 18 milionů Kč a průměrný počet zaměstnanců do 10,

 • malé – výše aktiv maximálně 100 milionů Kč, čistý obrat max. 200 milionů Kč a průměrný počet zaměstnanců do 50,

 • střední – výše aktiv maximálně 500 milionů Kč, čistý obrat max. 1 miliarda Kč a průměrný počet zaměstnanců do 250,

 • velké – více než předcházející hodnoty.

Přesun mezi jednotlivými kategoriemi je na základě toho, když účetní jednotka splňuje nebo naopak nesplňuje alespoň dvě kritéria pro daný typ.

Pro plný nebo zkrácený rozsah je ještě důležité, jestli má účetní jednotka povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem nebo ne. Pokud povinnost ze zákona má, musí být výkazy sestaveny vždy v plném rozsahu. Povinnost auditu upravuje zákon o účetnictví v § 20.

Typ dokumentu

Velikost účetní jednotky

mikro

malá

střední

velká

Rozvaha

zkrácený rozsah, pokud nemá povinnost auditu

zkrácený rozsah, pokud nemá povinnost auditu

vždy v plném rozsahu

vždy v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty

zkrácený rozsah, pokud nemá povinnost auditu

zkrácený rozsah, pokud nemá povinnost auditu

vždy v plném rozsahu

vždy v plném rozsahu

Příloha

zkrácený rozsah, pokud nemá povinnost auditu

zkrácený rozsah, pokud nemá povinnost auditu

vždy v plném rozsahu

vždy v plném rozsahu

Přehled o peněžních tocích

nemusí sestavovat

nemusí sestavovat

musí sestavovat

musí sestavovat

Přehled o změnách vlastního kapitálu

nemusí sestavovat

nemusí sestavovat

musí sestavovat

musí sestavovat

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.