Šipka

Účetní uzávěrka a závěrka – dva téměř stejné ale významově odlišné pojmy

15. 2. 2023

Tyto dva pojmy, které jsou účetními často zaměňovány zejména po konci účetního období, nejsou totožné a podnikatelé je často zaměňuji.

Začneme tím, kdy končí zdaňovací období. Nejčastěji končí s posledním dnem kalendářního roku, tedy 31.12., nebo posledním dnem hospodářského roku, který se skládá ze 12 po sobě jdoucích měsíců.

Vraťme se k pojmů účetní uzávěrka a účetní závěrka.

Účetní uzávěrka je soubor prací, který vykonává především účetní a je spojen s uzavíráním jednotlivých účtů používaných v účetnictví. Zjišťuje se stav majetku, závazků a kapitálu účetní jednotky. Sestavuje se k rozvahovému dni, což je poslední den zdaňovacího období. K tomuto dni je potřeba, aby konečně zůstatky v účetnictví zobrazovaly stav majetku, zdrojů a výsledek hospodaření ve správné výši. Během účetní uzávěrky se musí doúčtovat všechny účetní případy vzniklé k poslednímu dni účetního období, vypočítá se a zaúčtuje hospodářský výsledek. V případě zisku je třeba stanovit ještě výši daně z příjmů a tu rovněž zaúčtovat. Poté se uzavřou všechny účetní knihy. Před samotným uzavřením účetních knih musí být zkontrolováno:

 • že jsou zaúčtovány všechny účetní případy,
 • že zůstatky na bankovních účtech a v pokladně odpovídají účetnictví,
 • že již neexistující závazky jsou zaúčtované a odepsané,
 • že je skutečně zaúčtován veškerý majetek a zásoby,
 • že jsou zaúčtovány veškeré daňové povinnosti,
 • že jsou zaúčtovány veškeré změny základního kapitálu a hospodářský výsledek a
 • že aktiva se rovnají pasivům.

Účetní závěrka pak završuje účetní uzávěrku. Jedná se o sestavení výkazů, které přesně ukážou stav účetní jednotky. Účetní závěrku podle zákona tvoří vždy 3 základní dokumenty – rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha. Dále účetní závěrku může provázet ještě přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu. Které dokumenty musí účetní jednotka sestavit i v jakém rozsahu, stanovuje zákon o účetnictví.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 15. 02. 2023

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.