Šipka

Termíny daňových přiznání a plateb daní

8. 12. 2019

Daň z příjmů

Jde o daň, kterou platí fyzické a právnické osoby, buď z příjmů nebo ze zisku. Daňové přiznání se podává v řádném termínu 1.4. za předcházející rok. Pokud jej zpracovává daňový poradce, podává se k datu 1.7. Daň je splatná v termínu podání přiznání, tj. k 1.4. resp. 1.7. Z přiznání může podle výše daňové povinnosti vycházet povinnost hradit zálohy na daň buď dvakrát ročně (k 15.6. a k 15.12.) nebo čtyřikrát ročně (k 15.9., 15.12., 15.3. a k 15.6.)

V případě zaměstnanců, tj. daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, sráží zaměstnavatel každý měsíc zaměstnanci ze mzdy zálohy na daň a ty odvádí příslušenému finančnímu úřadu. Jednou ročně pak zaměstnavatel provede roční zúčtování záloh daně, a to nejpozději do 15.2. po konci zdaňovacího období. Zaměstnavatel zúčtování provádí na písemnou žádost zaměstnance, pouze v případě, kdy nemá povinnost zaměstnanec podávat daňové přiznání sám, více zde.

Zvláštní kapitolu v rámci daně z příjmů tvoří daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Tato daň se nejčastěji sráží z dohod o provedení práce do 10 000 Kč a zároveň pokud zaměstnanec nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti. Dále se použije např. při výplatě podílu na zisku či jiných příjmech uvedených v § 36 zákona o daních z příjmů. Srážková daň je splatná do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl plátce povinen tuto srážku provést. Jednou ročně v termínu do 1.4. provede plátce Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za předcházející zdaňovací období.

Daň z přidané hodnoty

Přiznání k DPH se podává měsíčně nebo kvartálně podle splnění podmínek daných v zákoně o DPH a to do 25. dne následujícího měsíce. K tomuto datu je daňová povinnost také splatná. Plátcovství daně je buď dobrovolné nebo povinné, pokud podnikatel překročí obrat 1 mil. Kč za posledních 12 měsíců. DPH je daní, u které daňové přiznání podává a daň odvádí jiná osoba než ta, která nese daňové zatížení.

Silniční daň

Předmětem daně jsou motorová vozidla registrovaná v ČR a používaná v podnikání. Poplatníkem je vždy provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkaze, pokud se nejedná o výjimku. Daňové přiznání se podává jednou ročně k 31.1., ale během roku se hradí 4 zálohy – k 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. Doplatek je pak splatný v termínu přiznání. K dani se registruje ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy.

Daň z nemovitých věcí

Přiznání podává vlastník nemovitosti automaticky k 31.1. na příslušný kalendářní rok. K dani se neregistruje. Vypočtená daň je splatná do 31.5. pokud je nižší než 5 000 Kč. V opačném případně ve dvou splátkách – k 31.5. s k 30.11.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí podává a daň hradí ten, kdo úplatně nabyde vlastnické právo k nemovitosti ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vkladu práva do katastru nemovitostí. Daň je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Spotřební daně

Jedná se o daně z některých výrobků (minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky). Plátcem daně je buď výrobce nebo dovozce. Přiznání je předkládáno celnímu úřadu za každý druh spotřební daně zvlášť a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc s výjimkou dovážených vybraných výrobků.

Energetické daně

Běžného podnikatele se tyto daně zpravidla nedotknou. Ekologické daně se týkají výrobců či distributorů energií, tzn. při dodání plynu, pevných paliv a elektřiny. Přiznání se stejně jako u spotřebních daní předkládá celnímu úřadu za zdaňovací období jeden měsíc v termínu do 25. dne následujícího měsíce po konci zdaňovacího období. Daň je splatná v termínu podání přiznání.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.