Šipka

Spolupracující osoba – vše co o ní potřebujete vědět

21. 4. 2021

Spolupracující osoba je definována v zákoně o daních z příjmů v § 13. Spolupracující osoba je institut, který umožňuje podnikající osobě, aby část svých příjmů a výdajů převedla na jinou osobu. Spolupracující osobou může být podle zákona:

 • spolupracující manžel či manželka a rovněž i registrovaný partner podle zákona o registrovaném partnerství,
 • spolupracující osoba, která s poplatníkem žije ve společné domácnosti nebo
 • člen rodiny účastný na provozu rodinného závodu, za něž je považován závod, v němž pracují manželé nebo minimálně s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a tento závod vlastní některé z těchto osob; rodinný závod upravuje nový občanský zákoník v § 700).

Institut spolupracující osoby byl zaveden proto, že nelze zaměstnávat manžela či registrovaného partnera. O pracovně právních vztazích mezi manžely jsme informovali zde.

Spolupracující osoba musí opravdu reálně spolupracovat na podnikatelské činnosti poplatníka. Pakliže tato podmínka je splněna, může poplatník daně z příjmů fyzických osob rozdělit své příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení mezi sebe a spolupracující osobu. Na spolupracující osobu je možné převádět příjmy a výdaje ze živnostenského či jiného podnikání, příjmy ze zemědělského podnikání nebo příjmy z poskytnutí práv průmyslových, autorských apod. Možné je rozdělit i příjmy z nájmů majetku, který je zařazen v obchodním majetku či příjmy z výkonu nezávislého povolání. Převádět nelze příjmy ze závislé činnosti, z kapitálového majetku podle § 8 zákona o daních z příjmů, příjmy z nájmů podle § 9 zákona o daních z příjmů, kde předmět nájmu není zařazen v obchodním majetku.

Když se podnikatel rozhodne, že do svého podnikání příjme spolupracující osobu, musí o tom informovat finanční úřad, okresní správu sociální zabezpečení a pojišťovnu. Samotná spolupracující osoba je povinna se registrovat na finančním úřadu k dani z příjmů a je jí předěleno DIČ. Na příslušné správě sociální zabezpečení obdrží variabilní symbol k úhradě povinných záloha na sociální pojištění a rovněž zálohy i na zdravotní pojištění, v případě, kdy spolupracující osoba vykazuje spolupráci jako hlavní samostatně výdělečnou činnost. Spolupracující osoba je povinna podávat přehled o příjmech a výdajích a samozřejmě i daňové přiznání

Spolupracující osoba je považována za OSVČ, ale nepotřebuje vlastní živnostenské oprávnění. V právních vztazích figuruje stále jen podnikatel.

Na spolupracující osobu lze ze zákona převést jen omezenou výši příjmů. Podíl příjmů a výdajů, které připadají na spolupracující osobu, nesmí být vyšší než 30 % a současně částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, je v maximální výši 180 000 Kč za zdaňovací období a maximálně 15 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, pokud spolupráce netrvá celý kalendářní rok. Pokud je spolupracující osobou manžel či manželka, resp. registrovaný partner, jsou limity jiné.

Podíl převáděných příjmů a výdajů na manžela nesmí být vyšší než 50 % a současně částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, je v maximální výši 540 000 Kč a maximálně 45 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce, pokud spolupráce netrvá celý kalendářní rok.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 21.4.2021

Kontaktujte nás!





  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.