Šipka

Snížení základu daně bezúplatným plněním – darem

21. 10. 2019

Pokud se rozhodnete, ať už jako právnická nebo fyzická osoba, poskytnout dar, tak to mnohdy neděláte jen pro „dobrý pocit“, ale také z daňových důvodů, abyste si snížili základ daně. Jak to nejlépe udělat, aby opravdu dar byl daňově uznatelný, se dočtete níže.

Dar je přesně vymezen v občanském zákoníku jako bezplatný převod vlastnického práva k nějaké věci z dárce na obdarovaného. Zákon o dani z příjmu jej definuje jako bezúplatné plnění, které může být buď ve formě peněz nebo má nepeněžitou formu, kdy je poskytnuta nejen nějaká věc ale také služba.

Dárce o daru sepíše s obdarovaným ideálně darovací smlouvu, kde bude dárce i obdarovaný identifikován. Dále v ní bude uvedeno, o jaký dar se jedná, jaká je jeho hodnota a kdy byl předán.

Aby byl dar daňově uznatelný, nestačí splnit pouze výše zmíněné, ale musí být splněny i další podmínky, které stanovuje zákon o daních z příjmů v § 15, který říká, komu a na jaký účel může být bezúplatné plnění poskytnuto, aby bylo daňově uznatelné.

Dar je tedy možné poskytnout právnickým osobám se sídlem v ČR, právnickým osobám pořádajícím veřejnou sbírku dle zákona o veřejných sbírkách nebo obcím, krajům, organizačním složkám státu na:

 • na vědu, vzdělávání, výzkumné a vývojové účely,

 • kulturu, školství, policii, požární ochranu,

 • podporu a ochranu mládeže,

 • ochranu zvířat a jejich zdraví,

 • sociální, zdravotnické a ekologické, charitativní nebo humanitární účely,

 • účely náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti,

 • účely tělovýchovné a sportovní,

 • podporu politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost.

Dar může být rovněž poskytnut fyzické osobě s bydlištěm na území ČR:

 • poskytující zdravotnické služby, provozující školy nebo školská zařízení, zvířecí útulky a záchranné stanice pro péči o jedince ohrožených druhů,

 • poživatelům invalidního důchodu nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby podle zákona o sociálních službách,

 • na zdravotnické prostředky dle příslušného zákona až do částky, kterou nehradí pojišťovna,

 • na kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené až do částky, která není hrazena ze státního rozpočtu nebo

 • poživatelům invalidního důchodu na rehabilitační a protetické pomůcky, které nehradí pojišťovna.

Dárce fyzická osoba si může odečíst v úhrnu nejvýše 15 % základu daně. Minimální výše bezúplatných plnění musí být alespoň 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč.

Pro dárce právnickou osobu platí minimální výše daru 2 000 Kč a maximálně v úhrnu 10 % základu daně sníženého o odčitatelné položky (daňová ztráta minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odborného vzdělávání).

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.