Šipka

Prodej zboží na dálku po 1.7.2021

5. 2. 2021

Z důvodu současné situace byla účinnost změn parametrů a fungování zasílání zboží a prodeje zboží na dálku posunuta až na červenec letošního roku. Tato změna se dotkne především e-shopů, které prodávají zboží konečným spotřebitelům do ostatních zemi EU. Nyní si projdeme, co se vlastně po 1.7.2021 změní.

Prodejem zboží na dálku se rozumí dodání zboží, jestliže:

 • je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu, kde je odeslání nebo přeprava ukončena
  • osobou povinou k dani, která zboží dodává nebo
  • třetí osobou, zasahuje-li osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy,
 • se zboží dodává osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy předmětem daně a
 • nejde o dodání nového dopravní prostředku a ani o dodání zboží s instalací nebo montáží.

Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo

 • kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy nebo
 • kde se zboží nachází v době jeho odeslání nebo kde přeprava začíná pokud:      
  • osoba povinní k dani, jenž zboží prodává, má sídlo:
   • v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech nebo
   • mimo EU a provozovnu má jen v jednom členském stát,
  • zboží je odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od členského státu, ve kterém má osoba, jenž zboží prodává, sídlo nebo provozovnu, a
  • celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušeném ani bezprostředně přecházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo ekvivalent v národní měně podle směnného kurzu Evropské centrální banky pro 5.12.2017 (kurz CZK je 25,653 za 1 EUR).

Celkovou hodnotou plnění pro účely místa plnění se rozumí hodnota prodaného zboží na dálku a telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani.

Novinkou je, že hodnoty se sčítají. Např. pokud český podnikatel poskytuje elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani v jiném členském státě a zároveň prodává zboží na dálku taktéž těmto osobám, tak hodnoty všech jeho takových plnění se sčítají právě pro stanovení toho, jestli byl limit 10 000 EUR překročen či nikoliv. Zásadní novinkou od 1.7.2021 je, že limit platí v součtu pro všechny státy, a ne pro každou zemi zvlášť, jak to platí až do 30.6.2021.

Dojde-li k překročení limitu 10 000 EUR, tak místo plnění je tam, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.

Osoba, která uskutečňuje prodej zboží na dálku tak musí vést evidenci pro účely DPH, kde bude zachycovat hodnoty zboží prodaného na dálku v členění podle jednotlivých členských zemí.

Pokud dojde k překročení limitu 10 000 EUR (ekvivalent 256 530 CZK) může prodejce danit z pohledu DPH svoje prodeje buď:

 • v každém členském státě (v každém státě by se musel registrovat k DPH a podávat přiznání k DPH) nebo
 • využít rozšířeného zvláštního režimu jednoho správního místa.

Jedno správní místo už se nyní používá např. u telekomunikačních služeb, rozhlasového či televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani. V tomto režimu jej známe jako MOSS (Mini One Stop Shop). Jakmile do něj vstoupí i prodej zboží na dálku, tak se bude označovat jako OSS (One Stop Shop).

Správcem daně v případě jednoho správního místa bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Brně. Tomuto finančnímu úřadu se bude podávat přihláška do systému a samozřejmě se mu bude podávat přiznání k DPH i platit daň vyplývající z tohoto režimu.

Termín pro podání přiznání bude až do konce kalendářního měsíce, který následuje po skončení zdaňovacího měsíce. Nyní byl termín do 20. dne. Přiznání se bude muset podat, i když hodnota plnění bude nula. Daň se vyčíslí v EUR s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení. Novinkou jsou opravy v přiznání. Ty se budou provádět v rámci následujícího přiznání, tzn. v tom zdaňovacím období, ve kterých jsme se o skutečnostech rozhodných pro opravu dozvěděli. Nebude se uvádět ani den zjištění ani důvod opravy.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 5.2.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.