Šipka

Příslušenství daně a jeho prominutí

3. 8. 2019

Příslušenstvím daně se podle daňového řádu označují úroky, penále, pokuty a také náklady řízení. V praxi jde o úroky z prodlení při pozdě zaplacené dani, pokuta za pozdě podané daňové přiznání nebo např. penále, které daňovému subjektu vznikne z doměřené daně. Často je příslušenství daně následkem nedostatku finančních prostředků, chyba v software anebo špatný výklad zákona. Díky tomu pak daňový subjekt špatně vykáže a uhradí daňovou povinnost. 

Daňový řád na toto pamatuje a je v něm zakotven institut prominutí. Nelze se na něj však spoléhat. Důležité je ale vědět, že prominutí se může vztahovat pouze na dvě příslušenství daně – úrok z prodlení a penále. Prominutí je institutem právním, kterým může dojít ke zmírnění dopadů do majetkové situace poplatníka. Možnost podat žádost podle daňového řádu má poplatník od 1.1.2015. 

Žádost podává poplatník u místně a věcně příslušného správce daně. Lze podat žádost o prominutí příslušenství i v případě, bylo-li uhrazeno. Pokud správce daně žádost zamítne, může daňový subjekt podat další žádost až po 60 dnech, ale musí uvést jiný důvod, než byl uveden v zamítnuté žádosti. Pokud je uveden stejný důvod, správce žádost odloží a nebude se jí dále zabývat. Důležité je mít i na paměti, že proti rozhodnutí se nelze odvolat, je možné podat pouze správní žalobu. 

Správce daně při rozhodování o prominutí či neprominutí pohlíží zejména na to, zda byla samotná jistina (např. neuhrazená daň bez příslušenství) již uhrazena. Toto je hlavní a nutná podmínka prominutí. Zákonodárce tak dává najevo, že správce daně má primárně za cíl stanovovat a vybírat daně jako takové, a ne jejich příslušenství. A dále tím je řečeno, že pokud má být příslušenství prominuto, musí být splněny zákonné povinnosti, což je v tomto případě úhrada samotné daně. 

Nelze se spoléhat na to, že když poplatník uhradí nezaplacenou daň a podá si žádost o prominutí příslušenství, že mu bude vždy vyhověno. Samotné žádosti o prominutí penále či úroků mají svá specifika. 

Potřebuje-li v této věci poradit, neváhejte se obrátit na SLUTO, rádi Vám pomůžeme.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.