Šipka

Obrat pro účely DPH

9. 4. 2019

Plátcem daně z přidané hodnoty se stává osoba povinná k dani, která má sídlo v tuzemsku a zároveň za 12 předcházejících měsíců překročila obrat ve výši 1 milion Kč. Důležité je správně stanovit tento obrat.

Zákon o DPH definuje obrat jako souhrn úplat včetně dotací, které podnikateli náleží za uskutečněná plněné, tj. za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Do obratu se mimo uskutečněných plnění také zahrnuje plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet (např. dodání zboží do jiného členského státu, vývoz apod.). Pokud podnikatel příležitostně uskutečňuje i plnění osvobozené bez nároku na odpočet (např. nájem nemovitosti, pojišťovací činnosti), tak ty se v jeho případně do obratu nepočítají. Pokud ale tyto osvobozená plnění bez nároku na odpočet uskutečňuje pravidelně, do jeho obratu se počítají.

Do obratu se ale nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku a ani zaplacené zálohy. Za úplatu se ale považuje i nepeněžní plnění, které jsou poskytovány v souvislosti s předmětem daně.

Za dotaci k ceně jsou považovány všechny prostředky z veřejných rozpočtů, pokud je příjemci dotace stanoveno, aby poskytl plnění se slevou.

Osobou povinnou k dani je podnikatel a to buď fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomickou činnost. Za osobou povinnou k dani je považována i právnická osoba, která není primárně založena za účelem ekonomické činnosti, ale provozuje ji.

Plátcem DPH se osoba povinná k dani stává od druhého měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl překročen obrat. Přihlášku k DPH musí podat místně příslušenému finančnímu úřadu do 15 dnů po konci měsíce, ve kterém překročil limit. Pokud by ale přihláška podána nebyla např. z důvodu nevědomosti, tak se i tak stává podnikatel plátcem automaticky.

Pozor by si ale měly dávat zejména podnikatelé vedoucí daňovou evidenci, protože pro DPH není rozhodný okamžik úhrady ale datum uskutečnění plnění.

Nový plátce DPH je vždy měsíční. Pokud by chtěl být plátcem čtvrtletním, musí o to požádat, ale nejdříve v druhém kalendářním roce po roce registrace po splnění několika podmínek. Zrušení plátcovství může provést správce daně, pokud obrat za 12 předchozích měsíců nepřesáhne 1 milion Kč. Za stejných podmínek může žádat o zrušení plátcovství i podnikatel.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.