Šipka

Konference: Nový zákon o účetnictví

12. 12. 2023

Dne 31. 10. 2023 se v Praze konala konference účetních a daňových poradců k novému zákonu o účetnictví, který má být účinný od roku 2025. Předsedaly jí prezidentky Svazu účetních a Komory daňových poradců ČR, které shrnuly, že podstatou nového zákona je posun od samotného vedení účetnictví k účetnímu výkaznictví. Stanislav Kouba z Ministerstva financí ČR představil hlavní změny zákona, vycházející z připomínek odborníků. Nový zákon klade důraz na ekonomickou podstatu transakcí, mění přístup k oceňování a vykazování nájemních smluv a rozšiřuje použití mezinárodních účetních standardů (IFRS). Diskuze se zaměřila na potřebu konzistentních a jednoduchých pravidel, zejména pro malé podniky. Text návrhu zákona je nyní dokončován Ministerstvem financí, přičemž legislativní proces by měl být zahájen počátkem roku 2024.

Ing. Tomáš Slavík, jednatel, technologický a strategický manažer SLUTO s.r.o., byl pozván na tuto konferenci jako jeden z panelistů, a to pro oblast digitalizace účetnictví. A protože byla většina účastníků buď za akademické obce nebo státní správy, měl možnost vyjádřit se k navrhovanému znění z pohledu praktického výkonu oboru.

Jak sám pan Slavík říká, je zástupce účetní, daňové a poradenské kanceláře, která se nijak neomezuje při obsluze klientů ať co do jejich velikosti, právní formy, způsobu komunikace, způsobu oběhu dokladů, jejich zpracování, archivaci atd.:

Obecně SLUTO zpracovává účetní doklady předané od klientů výhradně v papírové podobě. Nikoliv však pouze ve fyzické podobě. Podle našeho interního průzkumu z jara tohoto roku k nám dochází cca 60 % dokumentů v elektronické podobě, bohužel se však podle stávajícího (a zřejmě i nového) znění zákona jedná o doklady „papírové“. Protože se jedná buď o doklady vyexportované z účetních systémů ve formátu PDF anebo ještě hůře, o doklady do této podoby převedené (naskenované).

Tyto všechny jsou chápány jako doklady papírové, protože neobsahují ve valné většině (naskenované samozřejmě nikdy) jakékoliv informace o jejich původu, zabezpečení atd. V jednotkách procent se jedná o doklady zabezpečené alespoň elektronickým podpisem.“

Kancelář SLUTO při poskytování svých služeb přistupuje striktně proklientsky, kdy svých takřka 1.100 klientů nijak nelimituje ve způsobu či formě předávání dokladů a informací směrem do kanceláře k jejich následnému zpracování. Samozřejmostí je však maximální využití technologického potenciálu doby za účelem optimalizace a automatizace těchto činností.

 „Mohu odpovědně sdělit závěry z našich interních průzkumů, z kterých vyplývá poměr předávaných dokladů 63:37 ve prospěch elektronické formy. Vedeme však stále účetnictví mnoha desítkám aktivních podnikatelů, kteří jsou našimi klienty z 90. let minulého století a tito často nejsou praxi digitální účetní kanceláře nakloněni, byť významné posuny se i u těchto klientů odehrávají.

Nutno doplnit, že za SLUTO můžeme potvrdit, že (v uvozovkách) „drobní podnikatelé“ nedisponují možnostmi, které by jak podle stávajícího, tak nového zákona, bylo možné považovat za elektronické účetní doklady.“ dodává pan Slavík…

Dle Ing. Slavíka návrh nového zákona nijakým způsobem tuto oblast neposouvá. V důvodové zprávě ve zhodnocení souladu se zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy se dokonce píše, že se jedná o zákon, který sice umožní rozvoj digitální agendy, ale zároveň nediskriminuje ty, kteří mají s elektronickou komunikací problémy…

„Tedy není navrženo žádné znění, které by účetní jednotky / podnikatele, jakkoliv donutilo k digitalizaci účetnictví. Tím pádem zůstaneme opět na dlouhé roky v zajetí „papírových“ dokladů. Podle mě ale není digitalizace skenování papírových dokladů, vyčítání údajů z nich s přiznanou dávkou chybovosti a import takto získaných informací do účetních systémů. Navíc takto zpracované doklady stejně nezaručují jejich neměnnost, autenticitu, neověřují zdroj apod.“ říká Ing Slavík.

Za naši kancelář jsou jedinou cestou, jak zefektivnit práci s účetními doklady, zajistit jejich oboustrannou shodu (dodavatel – odběratel), uspořit lidskou práci a dokonce i možnost nasadit moderní technologie do účetní profese, digitální doklady, tedy vystavované a předávané v jasně definovaných datových formátech. Dle pana Slavíka by právě tyto formáty měly být alespoň obecně v novém zákoně ustanoveny, resp. by mohla existovat prováděcí vyhláška, která by podobu datových formátů definovala.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.