Šipka

Kdy se neplatí penále z dluhu na sociálním pojištění?

4. 6. 2021

Povinnost hradit pojistné na sociální a důchodové pojištění vychází ze zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 598/1992 Sb. Na rozdíl od zdravotního pojištění, které musí mít uhrazeny každý, případně jej za něj hradí stát, sociální pojištění nemusí hradit každý.

Pokud je povinnost hradit sociální pojištění a není tak činěno, vzniká dluh. Dluh vzniká samozřejmě i v případě, kdy sice úhrada probíhá, ale je odváděno méně. V těchto případech pak dluh narůstá a spolu s ním vzniká i penále.

Penále činní 0,05 % dlužné částky za každý den, kdy dluh trvá a pojištění není zaplaceno či doplaceno. Pokud si poplatník s příslušnou správnou sociálního zabezpečení sjedná splácení dluhu ve splátkách, může být tento úrok snížen na 0,025 % dlužné částky za každý den. Penále se v těchto případech nepočítá z částky náhrady mzdy, o kterou bylo pojistné kráceno. Toto platí až do dne, jenž předchází dni, kdy se stal vykonavatelným platební výměr, kterým byl dluh předepsán k úhradě.

Důležité je vědět, že penále se nehradí, pokud nebyla záloha na pojistné zaplacena v době splatnosti od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí, ale byla uhrazena do konce následujícího kalendářního měsíce, za který se platí. Penále se také neplatí ode dne, kdy došlo k promlčení pohledávky či za dobu vstupu pojistného do likvidace či od zahájení insolvence do konce insolvenčního řízení. Penále na dluhu na sociální pojištění se také nehradí za dobu ode dne, který následuje po dni vydání platebního výměru do dne, který předchází jeho vykonavatelnosti, pokud je dluh do této doby uhrazen. Pokud se osoba dobrovolně přihlásila k dobrovolnému důchodovému pojištění a nehradí jej či platí částku nižší, penále se rovněž nestanovuje.

Také je možné požádat o prominutí penále, a to buď úplně nebo částečně. Pokud má dojít k prominutí, dlužník nesmí být v likvidaci, nesmí vůči němu být podán návrh na insolvenční řízení, a hlavně musí splatit dlužné pojistné do dne vydání rozhodnutí o prominutí penále příslušnou ČSSZ. Bude-li tato písemná žádost zamítnuta, novou je možné podat až po 60 dnech od data doručení rozhodnutí.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 4.6.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.