Šipka

Inventura – jak ji správně provést

29. 11. 2021

Blíží se konec roku a spolu s ním začínají podnikatelé řešit inventuru majetku a závazků. Inventura se často nesprávně označuje termínem inventarizace. Jde ale o odlišné pojmy a jejich význam jsme již vysvětlovali v jednom z našich dřívějších článků. My se dnes podíváme na inventuru fyzickou a dokladovou.

Fyzická inventura je strašákem většiny firem. Při ní se zjišťuje skutečný stav majetku nejčastěji počítáním, měřením, vážením či dalšími obdobnými způsoby. Majetkem se pro účely fyzické inventury myslí dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pokladny a ceniny. Tedy veškerý majetek, u něhož lze zjistit jeho množství a existenci. Fyzická inventura si klade za cíl zjistit, zdali stav evidovaný v účetnictví k tzv. rozhodnému dni souhlasí se stavem fyzickým.

Dokladová inventura se týká závazků a takového majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci. Zjišťování skutečnosti probíhá za pomoci účetních knih.

Výstupem fyzické i dokladové inventury je sepsání inventurního soupisu jakožto průkazného účetního záznamu, který podle zákona obsahuje následující položky:

 • popis inventarizovaného majetku a závazků tak, aby bylo možné zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit,
 • podpis osoby odpovědné za zjištění skutečností podle předchozího bodu,
 • podpis odpovědné za provedení inventury,
 • způsob, jakým byly zjišťovány skutečné stavy,
 • ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému nebo rozhodnému dni (pokud byl stanoven),
 • ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci k rozvahovému nebo rozhodnému dni (pokud byl stanoven),
 • rozhodný den, je-li stanoven,
 • okamžik, k němuž je sestavována účetní závěrka,
 • okamžik zahájení a ukončení inventury.

Účetní pak na základě inventurního soupisu zaúčtuje případně inventarizační rozdíly – manko (skutečný stav je nižší než účetní) nebo přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní).

Inventury jsou jedním z mnoha kroků, které přecházejí sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 29.11.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.