Šipka

Inventarizace aneb co nás čeká a nemine

11. 11. 2019

Vždy s koncem roku, resp. účetního období (nejčastěji kalendářní rok) nastává čas inventarizace. My se pokusíme v následujícím článku objasnit základní informace k ní z pohledu českých účetních standardů.

Inventarizaci řeší také zákon o účetnictví v § 29 a 30. Hned z počátku je třeba si objasnit dvě slova, která se často zaměňují, a to inventuru a inventarizaci. Ač zní téměř podobně, je mezi nimi rozdíl. 

Inventura je podmnožina inventury a představuje buď fyzické nebo dokladované zjištění skutečnosti. Jak vyplývá z předchozího – inventura má dvě formy, fyzickou a dokladovou. Fyzická inventura představuje ověření stavu vizuálně. Patří k ní zjištění stavu pokladní hotovosti, cenin, zboží, zásob, majetku, vybavení provozoven atd. Dokladová inventura se pak používá u takového typu majetku, kde nelze stav vizuálně ověřit. Jedná se např. o zjištění stavu pohledávek či zůstatku na bankovním účtu. Používá se také u závazků a dalších aktiv a pasiv. 

Inventarizace pak představuje soubor činnosti, kdy jsou stavy zjištěné při inventuře porovnávány se stavy v účetnictví. Je tedy třeba ověřit, zda skutečnost odpovídá účetnictví. Pokud tomu tak není, musí být zaúčtovány inventarizační rozdíly, aby zjištěný skutečný stav odpovídal tomu účetnímu. Účtování se provádí do toho období, za které se inventarizace provádí. Inventarizační rozdíly se označují buď jako manko (účetní stav vyšší než skutečný) nebo přebytek (účetní stav nižší než skutečný). 

Inventarizace se provádí vždy k rozvahovému dni. Tato pravidelná periodická inventarizace se může začít provádět nejdříve 4 měsíce před rozvahovým dnem a dokončena musí být nejpozději 2 měsíce pro rozvahovém dni. 

O inventuře se sepisuje inventurní soupis, který musí být v souladu se zákonem o účetnictví, který v § 30 odst. 7 definuje, co musí inventurní zápis obsahovat, protože se jedná o průkazný účetní záznam. Provedení inventarizace je totiž potřeba prokázat po dalších 5 let.  

Před samotnou inventarizací je třeba, aby firma měla správně sestavený vnitřní předpis s přesným časovým a věcným harmonogramem. Zejména velké firmy by si na jeho precizní vypracování měly dát pozor, protože skutečností, které je třeba při inventarizaci zjistit a zachytit je nespočet.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.