Šipka

Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s epidemií COVID-19 – zima 2021/2022

3. 1. 2022

Antivirus A – nucené omezení provozu

 • Vztahuje se na případy, kdy byla zaměstnanci nařízena karanténa či izolace z důvodu COVID-19.
 • Zaměstnavatel má nárok na příspěvek ve výši 80 % uznatelných nákladů, maximálně však na 39 000 Kč na zaměstnance za měsíc.
 • Za uznatelné náklady se považuje náhrada mzdy + odpovídající výše zákonných odvodů.
 • Zaměstnanec je na překážkách v práci a dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
 • Příjem žádostí je možný do 28.2.2022.
 • Zaměstnavatel musí splnit pro nárok na kompenzace řadu podmínek:
  • striktně dodržuje zákoník práce,
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,
  • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,
  • zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody.
 • Firmy, které žádaly již dříve, postupují tak, jak dříve. Tyto firmy myjí s Úřadem práce již podepsanou dohodu a dokládají Vyúčtování. Nejprve musí být vyplaceny náhrady a povinné odvody.
 • Firmy, které doposud nečerpali, musí vyplnit žádost a předat ji Úřadu práce, který jí následně posoudí. Na základě žádost se uzavře dohoda a poté se zasílá Vyúčtování s elektronickým podpisem zpět na úřad práce. Náhrady mezd a povinné odvody musí být uhrazeny.
 • Kompletní informace jsou dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Antivirus B

 • Určen pro ty firmy, které nemohou fungovat naplno, protože významná část zaměstnanců je na ošetřovném nebo v karanténě. Mohou jej čerpat i firmy, které mají omezené vstupy nezbytné ke své činnosti (např. kvůli pandemii chybí některá součástka) nebo které mají omezenou poptávku po nabízených službách a produktech.
 • Podmínky čerpání:
  • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce,
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,
  • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,
  • zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody.
 • Maximální výše příspěvku je 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.
 • Zaměstnanec dostává:
  • 100 % průměrného výdělku, pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);
  • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;
  • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.
 • Využít ho lze na období od 1.11.2021 do 31.12.2021.
 • Firmy, které žádaly již dříve, postupují tak, jak dříve. Tyto firmy myjí s Úřadem práce již podepsanou dohodu a dokládají Vyúčtování. Nejprve musí být vyplaceny náhrady a povinné odvody.
 • Firmy, které doposud nečerpali, musí vyplnit žádost a předat ji Úřadu práce, který jí následně posoudí. Na základě žádost se uzavře dohoda a poté se zasílá Vyúčtování s elektronickým podpisem zpět na úřad práce. Náhrady mezd a povinné odvody musí být uhrazeny.
 • Kompletní informace jsou dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Od 1.1.2022 bude pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům při splnění podmínek bude náležet.

Kompenzační bonus pro DPP a DPČ (podzim 2021)

 • Bonusová období:
  • 1. bonusové období je 22.11. – 31.12.2021.
  • 2. bonusové období je 1.1. – 31.1.2022.
 • Žádat mohou dohodáři (DPP/DPČ), pokud byl restrikcemi omezen jejich hlavní příjem.
 • Důvodem přiznání bonusu je také péče o dítě, pokud byla škola uzavřena kvůli dopadům covid-19.
 • Výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč za každý kalendářní den bonusového období.
 • Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy

Krizové ošetřovné

 • Zaměstnanec má nárok na ošetřovné v případech, kdy nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o:
  • dítě mladší 10 let, jako je tomu u klasického ošetřovného,
  • nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění,
  • osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo,
  • nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem), kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání) (dále jen „dítě se speciálními vzdělávacími potřebami“), jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.
 • Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa (izolace) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině.
 • Změny platí od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
 • Výše ošetřovného bude činit 80 % denního vyměřovacího základu, pro zaměstnance v pracovním poměru je stanovena denní minimální výše 400 Kč při plném úvazku.
 • Podpůrčí doba (doba výplaty) se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy anebo jejích části.
 • V průběhu péče se mohou pečující osob střídat i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu.
 • Nárok na ošetřovné budou mít i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud jsou účastni nemocenského pojištění.
 • Společná domácnost nebude vyžadována v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé (např. prarodiče) a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance,
 • potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje.

„Izolačka“ – mimořádný karanténní příspěvek

 • Mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je co nejvíce zamezit šíření virového onemocnění COVID 19. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů.
 • Je účinná od 23.12.2021 a nárok na příspěvek bude trvat nejdéle do 28.2.2022.
 • Je určena pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění v období účinnosti zákona. Bude platit také pro zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa po 30. 11. 2021 a bude k datu účinnosti stále trvat. Příspěvek se bude vyplácet po dobu prvních 14 kalendářních dní. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.
 • Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace vyplacené Izolačky, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální pojištění. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Informace o počátku i následném ukončení karantény nebo izolace u svého zaměstnance získá zaměstnavatel v řádu několika hodin prostřednictvím systému eNeschopenky.
 • Kompletní informace jsou k dispozici na stánkách ČSSZ.

Příspěvek na testování zaměstnanců samoodběrnými testy

 • Příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, družstva, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Kompletní přehled naleznete v podmínkách čerpání.
 • Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na antigenní test uvedený:
 • Na jednoho pojištěnce bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč včetně DPH).
 • Žádosti o příspěvek bude možné podat od 1. 1. 2022 pouze prostřednictvím aplikace.

Postup zaměstnavatele, pokud jde zaměstnanec na očkování nebo testování

 • Zaměstnanci se často chodí samy testovat a následně mají možnost se nechat proti onemocnění COVID-19 naočkovat. Zde je popsán postup, jak by měl zaměstnavatel v těchto případech postupovat.

Další informace k možným dalším kompenzacím, které lze nyní čerpat, jsou k dispozici zde.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13. 12. 2021, 3. 1. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.