Šipka

Informace pro slovenské daňové subjekty v návaznosti na boj s pandemií coronaviru

4. 5. 2020

 

Přeplatky na dani z příjmů za rok 2019

 • U přiznání podaných do 12.3.2020, resp. do 31.3.2020 bude přeplatek vrácen nejpozději do 10.5.2020.

 • U přiznání podaných od 1.4.2020 bude přeplatek vrácen do 40 dnů následujících po konci kalendářního měsíce, kdy bylo daňové přiznání podáno, např. při podání přiznání 1.4.2020 bude přeplatek vrácen do 9.6.2020 (lhůta 40 dnů se počítá od 30.4.2020).

Neuplatněné daňové ztráty

 • Neuplatněné ztráty vykázané ve zdaňovacích obdobích 2015 až 2018 bude možné odpočítat v maximální úhrnné hodnotě 1 milion EUR a to v přiznání k dani z příjmů FO nebo PO, jenž má lhůtu podání v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Preddavky na daň z příjmů FO a PO

 • Preddavky splatné v čase pandemie se neplatí za období bezprostředně následující po období, ve kterém došlo k poklesu tržeb nejméně o 40 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Neplacení preddavku poplatník uplatní předložením čestného prohlášení o tom, že splnil podmínku poklesu tržeb nepozději 15 dnů před uplynutím lhůty splatnosti preddavku na daň z příjmů. Toto je možné poprvé uplatnit na předdavky splatné v měsící 5/2020.

 • Více se dozvíte zde.

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů FO a PO

 • Lhůta je posunuta na konec měsíce následujícího po skončení období pandemie. Pokud pandemie skoční v 6/2020, musí být přiznání podáno do 31.7.2020. Daň je splatná ve lhůtě podání daňového přiznání.

Preddavky na daň z motových vozidel

 • Preddavky splatné od měsíce 4/2020 není povinen podnikatel platit. Podnikatel, který tyto preddavky neuhradí, vyrovná daň ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Sankce při špatně vykázaném daňovém přeplatku na dani z příjmů

 • Vykáže-li poplatník chybně daňový přeplatek na dani z příjmů a správce daně mu jej vrátí a následně bude zjištěno např. při kontrole, že přeplatek měl být nižší, bude podnikateli uložena sankce ve výši 100 % rozdílů přeplatků. Sankce se neuloží jen v případě, podá-li poplatník daňové přiznání před samotným vrácením přeplatku.

 • Např. poplatník vykáže přeplatek na dani 2 000 EUR. Správce daně přeplatek vrátí. Při následné kontrole se zjistí, že správný přeplatek je jen 1 000 EUR. Poplatníkovi je uložena sankce ve výši 1 000 EUR.

Daňový nedoplatek

 • Za daňový nedoplatek se během mimořádné situace nepovažuje dlužná suma daně, která byla splatná během období pandemie a kterou subjekt zaplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení období pandemie. Pokud ale poplatník nezaplacení včas (v původním termínu), bude mu vyměřen úrok z prodlení.

Odpuštění zmeškané lhůty

 • Pokud poplatník zmešká lhůtu, která uplynula během období pandemie a úkon vykoná nejpozději do konce následujícího měsíce po skončení období pandemie, bude mu toto zmeškání prominuto.

 • Nevztahuje se na podání daňové přiznání, kontrolního výkazu a souhrnného výkazu, placení daně a preddavek na daň.

Plátci DPH

 • Pokud jim během období pandemie vznikne celní nedoplatek nebo nedoplatek na povinných odvodech pojistného, nebude se brát v úvahu pro účely dřívějšího vrácení nadměrného odpočtu, pokud nedoplatek uhradí do konce měsíce následujícího po skočení období pandemie.

Daňová kontrola

 • Na žádost poplatníka se od dne následujícího po podání žádosti přerušuje po období pandemie daňová kontrola. Jestliže žádost o přerušení kontroly nepodá, kontrola pokračuje beze změny.

Správní poplatky

 • Během období pandemie se nehradí správní poplatky za úkony, které jsou potřebné pro zmírnění negativních následků pandemie.

Opatření na podporu zaměstnanosti

 • Jedná se o dotace v rámci 4 opatření:

  • dotace pro zaměstnavatele, kteří museli uzavřít provozovny,

  • dotace pro zaměstnavatele a SZČO, kterým poklesli tržby,

  • podpora zaměstnavatelů zasáhnutých mimořádnou situací a

  • podpora vybraných skupin FO, které během mimořádné situace nemají žádný jiný příjem.

 • Více se dočtete zde.

Odklad plateb odvodu pro živnostníky a zaměstnavatele

 • Lze požádat o odklad jak povinného nemocenského tak důchodového pojištění jak pro SZČO tak pro zaměstnavatele, kde se ovšem týká jen těch odvodů, které hradí sám zaměstnavatel, tj. nevtahuje na odvody sražené ze mzdy.

 • Podmínkou pro odklad je pokles čistého obratu o více jak 40 %.

 • Odvody splatné za 3/2020 jsou splatné do 31.7.2020.

 • Více zde

aktualizace 4.5.2020

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.