Šipka

Informace pro plátce DPH v souvislosti s epidemií nového coronaviru – jaro 2020

1. 7. 2020

 

Kontrolní hlášení

 • Plošně jsou prominuty všechny pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly v době od 1.3.2020 do 31.7.2020.
 • Ze strany GFŘ vyjde pokyn, který umožní individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení za období od 1.3.2020 do 31.7.2020. Při podání žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení je prominut správní poplatek, bude-li žádost podána do 31.7.2020.

Termín přiznání k dani z přidané hodnoty a úhrada daňové povinnosti

 • Termín pro podání přiznání k DPH nelze ani na základě individuální žádosti prodloužit, protože to neumožňuje daňový řád.
 • Daňový řád v aktuálním znění v podstatě umožňuje podat přiznání se zpožděním max 5 pracovních dnů po zákonné lhůtě, tj. po 25. dni příslušného měsíce.
 • Je možné ale individuálně žádat o prominutí úroku z prodlení při pozdní úhradě DPH a v případě, že bude žádost kladně vyřízena, bude prominuta bez žádosti i pokuta z pozdě podaného přiznání.
 • Ví-li plátce, že bude mít problém DPH v termínu uhradit, může podat správci daně žádost o posečkání daně či povolení splátek daňové povinnosti. Bude-li tato žádost kladně vyřízena, mohl by mu být prominut i úrok.
 • Zdůrazňujeme, že na nic z výše uvedeného se nevztahuje generální pardon!

Prominutí DPH při dodání zboží a služeb

 • Prominutí daně trvá od 12.3.2020 po celou dobu nouzového stavu.
 • Dodáni zboží a služeb se vztahuje na dodávky pro poskytovatele zdravotnických služeb, pro základní složky integrovaného záchranného systému, Armádu ČR a zařízení sociálních služeb.  
 • DPH je prominuto např. u darování zdravotnického materiálu a občerstvení poskytovaného v rámci bezplatné pomoci výše zmíněným subjektům, jejich zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří pro ně pracují.

Změny sazeb DPH od 1.7.2020

 • V návaznosti na probíhající epidemii nemoci COVID-19 dochází i ke změnám sazeb DPH.
 • S účinnosti od výše uvedeného data jsou nově zařazeny nebo upraveny následující položky:
  • Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky
   • U osobní dopravy lyžařskými vleky se nově uplatní sazba DPH 10 % obdobně jako u hromadné pravidelné dopravy pozemními i visutými dráhami. Krom podpory tohoto odvětví tato změna výrazně ulehčí provozovatelům lyžařských areálů, kde provozují jak lanové dráhy, tak i lyžařské vleky a dosud museli používat rozdílné sazby.
  • Ubytovací služby
   • Zařazením ubytovacích služeb, stejně jako stravovacích, do stejné sazby dojde ke zjednodušení aplikační praxe. Ubytování je často poskytováno spolu se stravováním a provozovatel tak nyní nebude muset rozepisovat na daňovém dokladu základ daně pro různé sazby. Vzhledem k tomu, že na ubytovací služby je často přijímána záloha, tak její vypořádání při změně sazby bude řešeno na základě pokynu Generálního finančního ředitelství obdobně jako při dodávkách tepla a chladu.
  • Poskytování oprávnění ke vstupu na představení do divadel, do cirkusů, zábavních parků, na koncerty, do muzeí a zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení a dále oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
   • Poskytnutí oprávnění ke vstupu na kulturní akce se nově řadí do sazby DPH  10 % a to bez ohledu na to, zda se akce koná uvnitř nebo venku. Této sazbě bude díky změně formulace podléhat i vstupné do lunaparků či historických staveb.
  • Poskytování oprávnění ke vstupu na sportovní události, použití sportovních zařízení krytých i nekrytých ke sportovním činnostem a dále služby související s provozem rekreačních parků a pláží a služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní
   • U těchto položek se jedná pouze o přesun v rámci sazeb z první snížené do druhé snížené. Služby posiloven a fitcenter jsou vypuštěny ze slovního popisu, neboť spadajíc pod služby krytých nebo nekrytých sportovišť.  
  • Podrobnější informace v materiálu GFŘ.

aktualizace 1.7.2020

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.