Šipka

Informace pro OSVČ v souvislosti s epidemií nového coronaviru – jaro 2020

26. 6. 2020

 

Daň z příjmů za rok 2019

 • Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství daně a správního poplatku za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za podmínky, že bude přiznání podáno a daň uhrazena do 18.8.2020 s výjimkou těch, jejichž správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Konkrétní podrobnosti byly vydány ve Finančním zpravodaji číslo 9/2020.
 • Obdržela-li fyzická osoba v roce 2019 osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, musí k datu 1.4.2020 podat správci daně Oznámení o osvobozených příjmech, více zde. Mezi nejčastější osvobozené příjmy patří dary coby bezúplatné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí, jenž splňují podmínku délky držby apod. Na tento termín se prodloužení nevztahuje.

Daň z příjmů za rok 2020

 • Zálohy na daňovou povinnosti
  • Má-li daňový subjekt povinnost hradit zálohu na daň z příjmů, jenž má splatnost 15.6.2020, je mu tato záloha v rámci generálního pardonu č. 2 prominuta. Pozor ale na to, že prominutím zálohy se nesnižuje budoucí daňová povinnost za rok 2020.
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty
  • Daňovou ztrátu za rok 2020 bude možné zpětně uplatnit v přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a 2018. Bude-li novela schválena, bude možné uplatnit daňovou ztrátu za rok 2020 zpětně v letech 2019 a 2018 formou dodatečného přiznání za rok 2019 a 2018 podaného v roce 2021.

Správní poplatky

 • Potřebuje-li daňový subjekt podat správci daně žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, tak nemusí na základě generálního pardonu č. 1 u těchto žádostí podaných do 31.7.2020 hradit správní poplatek.
 • Na dobu do 31.7.2020 je prominut správní poplatek spojený s vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu. Jedná se o žádosti, které vydávají orgány řízené ministryní financí, tj. zejména Finanční správa ČR a Celní správa ČR.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Plošně je zrušena tato daň ve výši 4 % z kupní ceny nemovitosti, a to se zpětným účinkem.
 • Daň nebude platit nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019.

Elektronická evidence tržeb

 • Povinnost elektronicky evidovat tržby bude znovu platit od 1. 1. 2021, kdy bude odstartována i závěrečná vlna EET.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

 1. Sociální pojištění
 • Pro období 3/20–8/20 platí plošné odpuštění záloh.
 • Pokud OSVČ uhradila březnovou zálohu, započítá se ji jako záloha na září.
 • Platí-li OSVČ zálohy vyšší než minimální, doplatí rozdíl až v roce 2021 na základě skutečných příjmů.
 • Pro účely důchodového pojištění se zálohy za období 3/20–8/20 považují za zaplacené a toto období se pro výpočet důchodu považuje za dobu vyloučenou, tj. neplacení nebude mít vliv na výši budoucího důchodu.
 • Pokud máte nastaven trvalý příkaz, nezapomeňte si jej na zmiňované období zrušit.
 1. Zdravotní pojištění
 • Opět se odpouští minimální zálohy za období 3/20–8/20.
 • Pokud OSVČ uhradila březnovou zálohu, započítá se ji jako záloha na září.
 • Pokud OSVČ platí zálohy vyšší než minimální, může tento rozdíl být doplacen až v roce 2021 v rámci vyúčtování.
 • Pokud máte nastaven trvalý příkaz, nezapomeňte si jej na zmiňované období zrušit.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2019

 • Lhůta pro podání přehledu je prodloužena do 3.8.2020. Pokud OSVČ podá přehled do tohoto data a nejpozději do 8 dnů od podání přehledu uhradí i doplatek pojistného, bude jí prominuto penále, které by jinak bylo vyměřeno za opožděnou platbu.

Dotace „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva I

 • Výše této dotace je 424 Kč za den a bude možno jej čerpat po celou dobu, kdy budou platit mimořádná opatření.
 • Může ho čerpat OSVČ, která pečuje o dítě mladší 13 let (rozhodný je den narození), jenž navštěvuje školu či jiné zařízení, které bylo z důvodu epidemie nového coronaviru uzavřeno. Na toto dítě nesmí čerpat ošetřovné ani jinou dotaci nikdo jiný.
 • Dotace se vztahuje i na nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na péči jiné osoby minimálně ve stupni I a nemůže díky uzavření navštěvovat školu.
 • Dotaci může čerpat rovněž OSVČ, která pečuje o osobu zdravotně postiženou, která je závislá minimálně ve stupni I.
 • Žádat o čerpání lze v rámci Výzvy I od 1.4.2020 do 30.4.2020.
 • Detailní informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Bezúročné úvěry komerčních bank se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky

 • Jedná se o úvěry na pořízení drobného majetku, financování zásob a krytí provozních výdajů jakou jsou mzdy, energie, nájmy. Úvěry v rámci dvou proběhlých výzev COVID I a COVID II byly bezúročné a bez poplatků.
 • COVID III – Bezúročný úvěr komerčních bank se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky
  • Určen pro podniky do 500 zaměstnanců na celém území ČR, které jsou omezeny v důsledku výskytu COVID-19.
  • Úvěry na pořízení drobného nehmotného i hmotného majetku, na pořízení zásob a další provozní výdaje jako jsou mzdy, energie, nájem apod.
  • Maximální výše zaručovaného úvěru je 50 mil. Kč po dobu max. 3 let.
  • Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III (pozn.: podnikatelé mohou zahájit jednání o úvěru se svou bankou již nyní), více o záruce zde.

Dotace na výrobu zdravotnických prostředků pro boj s nemocí COVID-19 v programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

 • Dotace jsou na pořízení materiálu, ze kterého podnikatel následně vyrábí zdravotnické a ochranné prostředky, příp. lze dotaci použít na úhradu mzdových nákladů s výrobou spojených.
 • Podnikatelé mohou podporu rovněž použít na neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských i nemedicínských řešení.
 • Cílem dotace je rovněž podpora neinvestičních výdajů pro vznik nových medicínských i nemedicínských řešení.
 • Žádosti již není možné dále podávat, jejich příjem skončil k 15.5.2020.
 • Detailní informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prodloužení termínu podání žádostí z OP POIK

 • Podnikatelé, jenž chtěli podat žádost o evropské peníze v rámci dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP POIK), ale díky všem opatřením proti šíření COVID-19 nestihli žádost podat včas, máme dobrou zprávu. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u těch výzev, kde příjem žádostí nebyl do 17.3.2020 ukončen a nepřekračuje termín 30.4.2020, takto:
  • Úspory a energie – Výzva V do 30.6.2020
  • Smart Grids 1 – Výzva V do 30.6.2020
  • OZE – Výzva V do 30.6.2020
  • Nízkouhlíkové technologie – Výzva V do 28.6.2020

Dotace v programu Technologie COVID 19

 • Dotace je určená na pořízení nových zařízení a vybavení, které budou mít za cíl produkci materiálů, technologií a produkci z oblasti zdravotnictví a prostředků osobní ochrany nebo na likvidaci infekčního odpadu.
 • Zejména se jedná o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření COVID-19 a to prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.
 • Bude možno žádat o podporu až ve výši 20 milionů korun, minimálně ve výši 250 tiscích korun.
 • Příjem žádostí bude probíhat od 24.dubna 2020 do 29. května 2020.
 • Míra podpory je maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.  
 • Více zde.

Silniční daň

 • Ministerstvo financí promíjí sankce při neplacení záloh na silniční daň, které jsou splatné k 15.4.2020 a k 15.7.2020 a to za podmínky, že tyto dvě zálohy poplatník uhradí do termínu 15.10.2020.

Kompenzační bonus

 • Mohou o něj žádat OSVČ, jejíchž výkon samostatně výdělečné činnosti byl v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku krizových opatření částečně či zcela utlumen.
 • O kompenzační bonus mohou žádat OSVČ, které podnikají jak na hlavní, tak na vedlejší činnost. Nesmí být ale současně účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci. Zároveň musí být OSVČ ke dni 12.3.2020 nebo pokud mají samostatně výdělečnou činnost přerušenou po dani, který nastal po 31.8.2020.
 • Na bonus mají nárok rovněž spolupracující osoby při výkonu samostatně výdělečné činnosti, pokud na ně lze rozdělovat příjmy a výdaje ve smyslu zákona o daních z příjmů. Dále na něj mají nárok podnikající studenti do 26 let věku, starobní a invalidní důchodci, matky či otcové čerpající peněžitou pomoc v mateřství.
 • Vyplácí se na základě podané žádosti za bonusové období od 12.3. do 30.4.2020 ve výši 500 Kč za každý kalendářní den. Maximálně lze požádat o 25 000 Kč.
 • Žádost se podává místně příslušnému správci daně z příjmů a je možné ji podat od 9.4.2020. Nejpozději je třeba požádat do 60 dnů po skončení bonusového období. Nebude-li v této lhůtě žádost podána, nárok na bonus zaniká. Pro výplatu bonusu za první období je nutné podat žádost do 29.6.2020 a za druhé pak do 7.8.2020.
 • Kompenzační bonus je vyměřen ke dni podání žádosti a vyplacen bude bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyplacení není stanovena. Vyplacen bude bez přechozího vyrozumění o kladném vyřízení žádosti.
 • Kompletní informace jsou k dispozici na stánkách Finanční správy.
 • Nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.
 • Finanční správa informuje, že často podávají žádost i ty, jenž jsou účastni nemocenského pojištění a tím pádem nemají nárok na bonus. Více zde.
 • Byla schválena výplata kompenzačního bonusu na druhé období od 1.5.2020 do 8.6.2020 ve výši maximálně 19 500 Kč.

Opatření v oblasti splácení úvěrů

 • Vztahuje se na úvěry:
  • zajištěné nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,
  • účelové a
  • poskytnuté stavební spořitelnou
 • Je možné využít na úvěry sjednané před 26.3.2020.
 • V ochranné době se odkládá čas plnění peněžitých dluhů buď do 31.10.2020 nebo do 31.7.2020. Ochranná době běží od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení žádosti o úmyslu využít ochrannou dobu. O délku ochranné doby se prodlužuje doba trvání úvěru.
 • Další informace jsou k dispozici v zákoně.

Daň z nemovitosti

 • Bez sankcí lze uhradit daň nemovitosti o 2 měsíce později, tj. do 31.7.2020, pokud je vyměřená daň nižší než 5 000 Kč.
 • Poplatníci, kteří hradí více než 5 000 Kč a dostali se kvůli vládním opatřením do finančních potíží, mohou správce daně požádat o posečkání daně.

Mýtné

 • Faktury za mýtné pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel, jež jsou v režimu následného placení.
 • Faktura jim tedy za období od 1.4. do 31.7.2020 přijde se splatností 90 dnů.

Odklad plateb nájemného u prostor pro podnikání

 • Nájemcům podnikatelům bude umožněno uhradit nájemné až o 3 měsíce později (do 30.6.2020).
 • Podnikatel nesmí dostat výpověď do 31.12.2020 z důvodu dlužného nájemného, pokud doloží, že není schopen nájemné splácet.

Poplatky za odeslání datových zpráv

 • Od 24.3.2020 do odvolání platí, že za poslání datové zprávy se nestrhnou žádné poplatky.
 • Více se dozvíte zde.

Dotační program COVID – Nájemné

 • Žádosti o dotaci z tohoto programu bude možné podávat od 26.6.2020 od 9 hodin prostřednictvím aplikace Ministerstva průmyslu a obchodu, která bude dostupná na www.mpo.cz.
 • Určen je pro podnikatele, kteří museli z důvodu mimořádných opatření uzavřít provozovnu pro maloobchodní činnost či poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Výzva je koncipována tak, aby pomoc byla poskytnuta nájemcům rychle, na základě jasných pravidel, a to za celý druhý kvartál roku 2020, tj. za duben, květen a červen.
 • Výzva je koncipována tak, že pronajímatel sleví alespoň 30 % nájemného, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je 10 milionů Kč a alokováno je v tomto programu celkem 5 miliard Kč. Výše celkových alokovaných prostředků se může případně zvýšit, aby došlo k pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů.
 • O dotaci může žádat nájemce, který je:
  • podnikatelem (FO i PO) vykonávajícím činnost na základě platných oprávnění,
  • užívá provozovnu na základě nájemní smlouvy, jenž byla uzavřena před 13.3.2020, k maloobchodnímu prodeji nebo poskytování služeb a
  • v důsledku mimořádných opatření mu byl státem zakázán maloobchodní prodej nebo poskytování služeb alespoň v části období od 13.3. do 30.6.2020.
 • Podnikatel nesmí být spřízněnou osobou s pronajímatelem provozovny.
 • Konkrétní podmínky, které je třeba splnit, aby byla podpora přiznána, jsou k dispozici ve Výzvě.

 

Pro zaměstnavatele uvádíme úlevy a pobídky v samostatném článku zde.

Pro plátce DPH uvádíme úlevy a pobídky v samostatném článku zde.

aktualizace 26.6.2020

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.