Šipka

Informace pro OSVČ v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 – podzim 2020

13. 11. 2020

Daň z příjmů za rok 2020

Zálohy na daňovou povinnost

 • Prominutí zálohy na daň splatné v období od 15.10.2020 do 15.12.2020 se týká těch daňových subjektů, u nichž převažující část příjmů pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z jedné nebo více následujících činností, které byly vládou od 14.10.2020 omezeny nebo zakázány. K těmto činnostem patří:
  • provozování restauračních zařízení a barů,
  • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték,
  • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
  • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
  • provozování cirkusů a varieté,
  • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
  • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
  • pořádání veletrhů,
  • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness zařízení,
  • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,
  • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
 • Prominutí se rovněž vtahuje na podnikatele, jejich převažující část příjmů bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, a kterým bylo toto podnikání Usnesením vlády ČR z 21.10.2020 v období od 22.10.2020 zakázáno.
 • Prominutí zálohy na daň neznamená prominutí daňové povinnosti.
 • Záloha bude prominuta, pokud daňový subjekt správci daně oznámí, že splňuje podmínky. Oznámení se provede zde na webové aplikaci.   

Zpětné uplatnění daňové ztráty

 • Daňovou ztrátu za rok 2020 bude možné zpětně uplatnit v přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a 2018. Bude-li novela schválena, bude možné uplatnit daňovou ztrátu za rok 2020 zpětně v letech 2019 a 2018 formou dodatečného přiznání za rok 2019 a 2018 podaného v roce 2021. 

Daň silniční

 • Zálohy splatné 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12.2020 se rovněž promíjí všem podnikatelům, jimž bylo na základě Usnesení vlády z 14.10. a 2110.2020 zakázáno podnikat (detailně vyjmenováno v sekci Daň z příjmů za rok 2020 na začátku článku).
 • Zároveň si dovolujeme upozornit, že pro zdaňovací období roku 2020 platí pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny snížené sazby o 25 %. Zálohy na rok 2020 se počítají pro ty, jimž nebyly prominuty, právě z těchto sazeb.
 • Daň silniční za rok 2020 bude třeba poté řádně uhradit do konce ledna 2021.
  • Záloha bude prominuta, pokud daňový subjekt správci daně oznámí, že splňuje podmínky. Oznámení se provede zde na webové aplikaci.   

Elektronická evidence tržeb

 • Poslanecká sněmovna schválila dne 21.10.2020 návrh prodloužit odložení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022.
 • Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří již povinně evidovali od minulých let., tak i podnikatelů, kteří spadají do 3. a 4. vlny, kteří ještě povinnost evidovat své tržby neměli. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident, jinak by se k 1. lednu 2021 musela EET rozběhnout naplno.
 • Podrobnosti o odkladu EET v této tiskové zprávě.

Správní poplatky

 • Plošně jsou prominuty správní poplatky, pokud daňový subjekt podává žádost na finanční nebo celní úřad v následujících situacích:
  • prominutí úroku z prodlení,
  • prominutí úroku z posečkané částky,
  • prominutí pokuty za nepodaní kontrolního hlášení,
  • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
  • potvrzení bezdlužnosti.

Individuální nástroje    

 • Dostane-li se daňový subjekt do tíživé situace v souvislosti s nemocí COVID-19, má možnost toto individuálně řešit se správcem daně.
 • Může žádat o:
  • posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
  • snížení či zrušení záloh,
  • prodloužení vybraných lhůt,
  • prominutí úroků z prodlení, penále a pokut za nepodání kontrolního hlášení. 

Dotační program COVID – Nájemné II

 • Je určen podnikatelům, kteří museli z důvodu mimořádných opatření dočasně uzavřít své provozovny pro maloobchodní činnosti a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.
 • Žádosti je možné podávat od 21.10.2020 do 21.1.2021 online prostřednictvím portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Podpora bude poskytována na měsíce červenec, srpen a září 2020 ve výši 50 % z rozhodného nájemného a sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována.
 • Jeden žadatel může pro všechny své provozovny získat maximální podporu celkem 10 mil. Kč.
 • Žadatel zároveň musí před podáním žádosti mít uhrazeno alespoň 50 % rozhodnutého nájemného.
 • Konkrétní podmínky, které je třeba splnit, aby byla podpora přiznána jsou k dispozici zde.

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem

 • Záruka za provozní úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky.
 • Určen pro podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 a s tím souvisejících preventivních opatření.
 • Maximální výše zaručovaného úvěru je 50 mil. Kč po dobu max. 3 let.
 • ČMZRB dává záruku až do výš 90 % jistiny úvěru pro podniky do 250 zaměstnanců, podniky od 250 do 500 zaměstnanců dosáhnout na záruku až ve výši 80 % jistiny úvěru.
 • Podpora je poskytnuta ve formě ručení ČMZRB spolupracující bance.
 • Úvěr je možno použít na úhradu provozních výdajů, k nimž patří mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob či materiálu apod.
 • Podnikatel o podporu žádá u spolupracující banky.
 • Více se dočtete zde.

Dotační program COVID – Kultura II

 • Dotační program má za cíl poskytnutí podpory ve formě příspěvků na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím. Program je určen i pro subjekty podnikající v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly v souvislosti s pořádáním kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v oblasti kultury.
 • Žádosti o podporu subjektům podnikajících v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje a vyvíjenou kontinuální činnost je možné podávat online prostřednictvím portálu Ministerstva průmyslu a obchodu od 22.10. do 23.11.2020 do 18 hodin.
 • Žádosti na jednorázovou podporu pro OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesích je možné podávat od 23.10. do 24.11.2020 do 18 hodin online prostřednictvím portálu Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Na dotaci nevzniká právní nárok.
 • Výše podpory poskytované ve formě dotace ex post je
  • 50 % na uznatelné výdaje podnikatelských subjektů na organizaci zrušených nebo přesunutých akcí a projektů konaných od 10.3.2020 do 31.12.2020, marně vynaložené výdaje byly uhrazeny v období od 1.10.2019 do 20.11.2020,
  • 80 % na uznatelné výdaje podnikatelských subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře, jedná se o marně vynaložené výdaje vztahující se k období 1.3. – 31.12.2020, které byly uhrazeny od 1.3. do 20.11.2020.
  • Maximální podpora je 10 mil Kč na jeden subjekt.
 • Výše podpory ve formě jednorázového příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím
  • 60 000 Kč jako jednorázová podpora
 • Kompletní informace jsou dostupné na portálu MPO.

Kompenzační bonus pro podnikatele

 • Nárok na bude činit 500 Kč denně pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti.
 • Žadatel by měl žádat na místně příslušném finančním úřadu.
 • Bonusové období by mělo být od 5.10 do 4.11.2020.
 • Detailní informace nejsou zatím ještě známy, protože tento bonus musí projít legislativním procesem.

Dotační program COVID-BUS

 • Program sloužící k podpoře nepravidelné autobusové dopravy pro držitele koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.“
 • Podpora by měla pomoci překonat kritické období na jaře 2020 od 12.3.2020 do 30.6.2020.
 • Výše podpory by měla kromě kompenzace za uvedené období také pomoci překonat změny na trhu až do druhého čtvrtletí roku 2021.
 • Žádosti je možné podávat od 26.10.2020 do 25.11.2020.
 • Všechny potřebné informace se dozvíte na stránkách Ministerstva dopravy.

Daň z přidané hodnoty

Zaměstnavatelé

Ošetřovné pro OSVČ

 • Vláda schválila dotační program Ošetřovné pro OSVČ II, ale aktuálně není možné zatím čerpat.
 • Výzva by měla být zveřejněna začátkem listopadu 2020 a podnikatel bude moci na základě žádosti čerpat zpětně.

Dotace COVID – Cestovní kanceláře

 • Dotace slouží na provoz či úhradu nároků zákazníků za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v rozhodném období.
 • Výzva je platná od 2.11.2020 do 11.12.2020 a žádosti o dotace je možné podávat od 11.11.2020 do 11.12.2020.
 • Rozhodné období je 20.2.2020 až 10.10.2020.
 • Dotace činí nejvýše 2,5 % plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb na rok 2020.
 • Kompletní informace zde.

Dotace COVID – Cestovní agentury

 • Výzvy je platná od 2.11.2020 do 11.12.2020 a žádosti o dotace je možné podávat od 11.11.2020 do 11.12.2020.
 • Rozhodné období je 20.2.2020 až 10.10.2020.
 • Výzva je rozdělena do 2 částí:
  • Dotace ve výši 500 Kč
   • na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt
   • dotace se počítá za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v období 20.2. – 10.10.2020
   • u lázeňských pobytů se budou počítat jen ty, které byly zrušeny na základně jarního uzavření lázní
  • Dotace ve výši paušálu podle příjmů (výnosů), které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že agentura zaznamenala propad o více než 50 % a její hlavní činností je příjezdový cestovní ruch.
 • Není možné kombinovat dotace z obou částí.
 • Kompletní informace zde.

COVID – Průvodci v cestovním ruchu

 • Výzvy je platná od 2.11.2020 do 11.12.2020 a žádosti o dotace je možné podávat od 11.11.2020 do 11.12.2020.
 • Rozhodné období je 1.6.2020 až 30.9.2020.
 • Průvodci mohou požádat o dotaci ve výši 50 000 Kč za předpokladu:
  • že do 30.6.2021 poskytnou školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 vyučovacích hodin, toto musí poskytovateli dotace potvrdit do 31.7.2021 a
  • do 31.12.2021 absolvují další vzdělávání či akreditovaných rekvalifikační kurz za účelem dalšího uplatnění na trhu práce a poskytovateli toto potvrdí do 31.1.2022.
 • Pokud nesplní některou z těchto podmínek, bude nárok na poskytnutí dotace ve výši 40 000 kč.
 • Kompletní informace zde.

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13.11.2020

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.