Šipka

Generální finanční ředitelství (GFŘ) se vyjadřuje k daňovému odpisování majetku

6. 6. 2021

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo ke změnám u daňově odepisovaného majetku v návaznosti na platnou novelizaci zákonem č. 609/2020 Sb. My se nyní v bodech podíváme na stanoviska, která GFŘ vydalo:

 • Častá otázka byla, zdali lze zvýšení hranice pro hmotný majetek z 40 000 Kč na 80 000 Kč a zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů použít pro rok 2020 selektivně pouze pro vybraný majetek, nikoliv pro celé kategorie majetku. Podle výkladu je to možné, jelikož přechodná ustanovení směřují na jednotlivé majetky.
 • U nehmotného majetku, jenž bude daňově odepisován podle § 32a zákona o daních z příjmů (tzv. ve starém daňovém režimu), se bude na případné technické zhodnocení nahlížet podle starého režimu, a to i v případě, kdy technické zhodnocení bylo do užívání uvedeno až po účinnosti novely.
 • Nadále platí možnost uplatnit mimořádné odpisy formou dodatečného daňového přiznání v případech, kdy poplatník byl povinen již podat daňové přiznání (např. z titulu hospodářského roku), a to u majetku pořízeného od 1. 1. 2020, na který dopadá § 30a zákona o daních z příjmů a v tomto přiznání uplatnil rovnoměrné či zrychlené odpisy dle § 31 či § 32 téhož zákona.
 • Poplatník v roce 2020 pořídil hmotný majetek v částce 50 000 Kč, který v účetnictví zachytil na účtu dlouhodobého hmotného majetku. Ve smyslu zákona o daních z příjmů jej posoudil dle § 26 jako hmotný majetek se vstupní cenou vyšší než 40 000 Kč. Nevyužil možnost zvýšení hranice na 80 000 Kč. Při splnění zákonných podmínek může i u tohoto majetku využít mimořádný odpis dle § 30a.
 • Pokud poplatník pořídil v roce 2020 hmotný majetek v hodnotě 70 000 Kč a podle účetní směrnice za dlouhodobý hmotný majetek považuje položky v hodnotě nad 40 000 Kč, nelze zpětně na základě novelizace zákonem č. 609/2020 Sb. účetní postup změnit. Podle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny v příslušném účetním období použít účetní metody ve znění platném na jeho počátku. Při změně účetní metody je třeba respektovat zásadu stálosti účetních metod, která jednak znamená, že účetní metody mohou být měněny pouze mezi jednotlivými účetními obdobími, a nikoli libovolně v průběhu účetního období a zároveň, že jejich změnu mezi jednotlivými účetními obdobími lze provést pouze z důvodu změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti účetní jednotky anebo z důvodu zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky. V uvedeném případě tedy buď využije ustanovení ZDP o tom, že hmotným majetkem jsou samostatné movité věci nad 40 000 Kč a uplatní daňové odpisy podle ZDP. Nebo využije již novou úpravu, podle které jsou hmotným majetkem samostatné movité věci nad 80 000 Kč a jako daňový náklad uplatní účetní odpisy.
 • Poplatník v roce 2020 vynaložil na technické zhodnocení hmotného majetku částku 60 000 Kč. Účetně za technické zhodnocení považuje částky nad 40 000 Kč, daňově lze hranici zvýšit na 80 000 Kč. Toho chce poplatník využít, tudíž 60 000 Kč lze uplatnit jako jednorázový daňově uznatelný výdaj. Nicméně kvůli tomuto kroku se začne lišit účetní a daňová evidence.
 • Na technické zhodnocení nehmotného majetku se po zrušení § 32a zákona o daních z příjmů již nelze využít ustavení § 33 zákona o daních z příjmů, to se již vztahuje jen na hmotný majetek. Při technickém zhodnocení nehmotného majetku se postupuje jen podle účetních předpisů.
 • Poplatník pořídil v roce 2020 nehmotný majetek v částce 70 000 Kč, u kterého využil možnost zrušení daňové kategorie nehmotného majetku a tento majetek nepovažoval za nehmotný majetek podle § 32a ZDP. Pokud v souladu s účetní směrnicí je o tomto majetku účtováno jako o dlouhodobém nehmotném majetku, pak lze uplatnit účetní odpisy jako daňový výdaj. Pokud je výdaj pod hranicí pro nehmotný majetek podle účetních směrnic, pak jde o jednorázový výdaj i pro účely daní.

Více k přečtení na stránkách Finanční správy.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 6.6.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.