Šipka

Dopady BREXITu v oblasti DPH

24. 1. 2021

Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo z Evropské unie a 31.12.2020 uplynulo přechodné období, ve kterém ve Spojeném království platilo ještě právo EU. Díky konci tohoto období se již Velká Británie nebude dále účastnit vnitřního trhu či celní unie. Jak už napovídá předešlý text – Spojené království se ve vztahu k EU stává třetí zemí. Tzn. že při obchodování se Spojeným královstvím se bude uplatňovat obdobný postup jako při obchodování např. s USA či Ruskem. Jedinou výjimkou jsou obchody se zbožím mezi členskými státy EU a Severním Irskem, kde se uplatňují pravidla platná pro členské státy.

Přeshraniční obchody se zbožím ve vztahu se Spojeným královstvím

Po 1.1.2021 se na obchody se zbožím, popř. pohyb zboží mezi ČR a Spojeným královstvím budou vztahovat pravidla pro uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží. Pravidla stanovená pro dodání zboží mezi členskými státy se již neuplatní. Zboží tak bude podléhat celnímu dohledu a může být předmětem celních kontrol. Vstup zboží ze Spojeného království na území EU bude podléhat běžným pravidlům pro dovoz zboží. Vznikne tak povinnost přiznat nebo zaplatit daň podle § 23 a 108 zákona o DPH.

Výstup zboží z EU na území Spojeného království bude vývozem zboží. Budou-li naplněny podmínky dané zákonem o DPH, tj. zboží bude dodáno a odesláno nebo přepraveno z tuzemska do Spojeného království a plátce bude schopen tento výstup zboží z území EU prokázat, bude tento vývoz zboží osvobozen od daně. K prokázání výstupu zboží z EU slouží rozhodnutí celního úřadu, u kterého je potvrzen výstup zboží z území EU, nebo jiné důkazní prostředky.

Více o dovozu a vývozu se dozvíte na stránkách Celní správy.

Od 1.1.2021 také není možné ve vztahu se Spojeným královstvím využívat specifických postupů, pravidel a zvláštních režimů platným při obchodování mezi členskými státy EU jako např. třístranného obchodu či dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu.

Obchodování se zbožím pro Severní Irsko

V dohodě o vystoupení z EU je i ujednání, které stanovuje, že právní předpisy v oblasti DPH týkající se zboží budou po konci přechodného období, tj. po 1.1.2021, aplikovány v Severním Irsku i nadále. Z toho plyne že min. po následující 4 roky bude mít Severní Irsko postavení členského státu. Transakce mezi ČR a Severním Irskem budou považovány za plnění uvnitř EU a budou se na ně vztahovat veškerá pravidla aplikovaná na pořízení a dodání zboží uvnitř EU, a to včetně specifických postupů, pravidel a zvláštních daňových režimů.

Přeshraniční poskytnutí služeb – základní pravidla

Přeshraniční poskytnutí služeb se bude řídit stejnými pravidly jak v případě Spojeného království, tak v případě Severního Irska. Na rozdíl od zboží jsou obě tyto země považovány pro účely zdanění služeb za třetí.

Pro stanovení daňového režimu uplatněného při uskutečnění jednotlivého plnění (poskytnutí služby) je rozhodující určit, kde se nachází místo plnění. Při poskytnutí služeb se při určení místa plnění postupuje ve smyslu základních pravidel stanovených v § 9 zákona o DPH, není-li uvedeno jinak ve specifických ustanoveních v § 9a až § 10i tohoto zákona. Pro služby poskytnuté do Spojeného království a Severního Irska po 1. 1. 2021 také neplatí povinnost podat souhrnné hlášení.

Bude-li na základě základního pravidla služba poskytována osobě nepovinné k dani, je třeba řídit se při stanovení místa plnění ustanovením § 9 odst. 2 zákona o DPH. Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani, je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu. Při poskytnutí této služby plátcem z ČR osobě nepovinné k dani ze Spojeného království se osobou povinnou přiznat stává plátce dle § 108 odst. 1 zákona o DPH. Poskytování služeb osobou povinnou k dani ze Spojeného království osobě nepovinné k dani z ČR nebude naproti tomu zdanění v ČR podléhat.

Při určení místa plnění dle specifických pravidel v § 9a až § 10i zákona o DPH je třeba zohlednit celou řadu faktorů, které formují charakter poskytované služby, od nichž se také bude odvíjet konkrétní postup pro danou situaci.

Poskytování služeb v režimu jednoho správního místa (MOSS)

Při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani je místem plnění místo příjemce služby. Osoba povinná k dani z EU i mimo EU, která poskytuje tyto služby přeshraničně konečnému spotřebiteli v EU (osobě nepovinné k dani usazené v EU), se může dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa.

Vrácení DPH

Pro žádosti o vrácení daně, která byla odvedena před koncem přechodného období, tj. do 31. 12. 2020, v souvislosti s plněním ve Spojeném království, využije plátce elektronický portál spravovaný GFŘ, a to v souladu s pravidly stanovenými směrnicí o vrácení DPH, resp. v podmínkách ČR s ustanoveními zákona o DPH. Předmětnou žádost je třeba podat nejpozději dne 31. 3. 2021. Po 1.1.2021 už nebude tento postup možné dále využít.

Jedinou výjimku představuje pořízení zboží plátcem v Severním Irsku nebo pořízení zboží v ČR osobou povinnou k dani, která je usazena v Severním Irsku a má přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH s předponou XI – zde bude i nadále uplatňován systém vracení DPH platný v EU i po skončení přechodného období.

Od 1. 1. 2021 se pro vracení daně za zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, která byla přijata osobou povinnou k dani usazenou ve Spojeném království bez provozovny na území EU, použije institut vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, tj. ustanovení § 83 zákona o DPH, a to za předpokladu splnění všech podmínek. Podle zákona o DPH je vracení daně zahraniční osobě povinné k dani podmíněno principem vzájemnosti, tj. stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, nevyměřuje DPH nebo obdobnou všeobecnou daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě povinné k dani se sídlem v tuzemsku ve výši vybrané daně vrácena. Žádost o vrácení daně je třeba podat přímo Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, a to za podmínek stanovených v § 83 zákona o DPH.

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 24.1.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.