Šipka

Daň z přidané hodnoty u poukazů

11. 8. 2021

Poukazem se pro účely DPH rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu či část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Na poukaze nebo v související dokumentaci musí být uvedeno zboží, které má být dodáno či služba, která mý být poskytnuta nebo osoba, která má dodání tohoto zboží uskutečnit nebo má uskutečnit poskytnutí služby. Poukaz může mít jak formu fyzickou, tak i elektronickou. Definice poukazu pro účely DPH najedeme v § 15 zákona o DPH.

Poukaz může být jednoúčelový nebo víceúčelový. Jednoúčelový poukaz je takový, u kterého jsou v okamžiku jeho vystavení známé údaje o výši sazby, případně osvobození od DPH a místo plnění. Naproti tomu víceúčelový poukaz je cenina, která podléhá inventarizaci. Poukaz je vydán okamžikem, kdy se převede na prvního nabyvatele, tj. okamžikem uvedení do oběhu.

Za poukaz se nepovažují slevové kupóny a další marketingové nástroje, které vlastníka opravňují k získání slevy.

Jednoúčelový poukaz

Jak jsme již uvedli, u těchto poukazů musí být v okamžiku vydání známá sazba daně, osvobození od daně či režim přenesení daňové povinnosti a místo plnění. Převod jednoúčelového poukazu je považován za dodání zboží či poskytnutí služby uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem je převod uskutečněn. Za datum povinnosti přiznat daň se považuje den převodu jednoúčelového poukazu. Základem daně je úplata, kterou převodce obdržel či má obdržet od příjemce plnění, a to bez ohledu na nominální hodnotu poukazu. Plátce daně následně při obdržení úplaty vystaví daňový doklad a nabyvatel poukazu má nárok na odpočet daně. Pokud nabyvatel poukazu jednoúčelový poukaz nevyčerpal, nemá tato skutečnost žádný vliv na daňovou povinnost vydavatele.

Jednoúčelový poukaz, který byl přijat bez úplaty, např. dar zaměstnancům, není předmětem daně a povinnost odvodu daně vzniká až dodání zboží či poskytnutím služby.

Víceúčelový poukaz

Pokud není poukaz jednoúčelový, tak se považuje za víceúčelový. Při vydání není známa sazba daně, osvobození od daně či přenesení daňové povinnosti anebo místo plnění. Převodem víceúčelového poukazu z vystavovatele na nabyvatele nedochází k dodání zboží ani poskytnutí služby. Za dodání zboží či poskytnutí služby se pak považuje až skutečné využití poukazu. Dnem využití víceúčelového poukazu vzniká povinnost odvést DPH.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 11.8.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.